Research Profile

T.J. Ó Ceallaigh

Biography

Tá an Dr T.J. Ó Ceallaigh mar Léachtóir Sinsearach/Ollamh Comhlach i Scoil an Oideachais, Coláiste na hOllscoile Corcaigh. An phríomhspéis taighde atá aige is ea díriú ar an oideolaíocht atá ag teastáil chun teagasc na teanga agus an ábhair agus an measúnú a chomhtháthú go rathúil, go háirithe i gcomhthéacsanna tumoideachais agus dátheangacha. I measc na bhfoilseachán is déanaí leis, cuimsítear ailt in International Journal of Bilingualism and Bilingual Education, Journal of Immersion and Content-Based Language Education, agus Educational Management, Administration and Leadership, agus bhí sé ar dhuine de na heagarthóirí freisin ar imleabhar maidir leis an bhforbairt múinteoirí le haghaidh an tumoideachais agus an teagaisc ábharbhunaithe (Benjamins, 2020). Glacann T.J. páirt ghníomhach i bpobail tumoideachais in Éirínn agus thar lear, bíonn sé ina chomhairleoir ar chláir thumoideachais, is minic é a bheith ina chainteoir ag comhdhálacha agus tá sé mar bhall freisin de roinnt comhfhiontair thaighde ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Ceapadh T.J. le déanaí ar Mheitheal an Choimisiúin Eorpaigh ar an Oideachas Digiteach: Foghlaim, Teagasc agus Measúnú (DELTA). I rith a théarma oifige cúig bliana, cabhróidh sé leis an gCoimisiún chun tacú le tíortha chun athchóirithe beartas a chur chun feidhme i gcomhréir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach, 2021-2027. Díreoidh sé go háirithe ar oideachas digiteach ardchaighdeáin agus uilechuimsitheach a chothú san Eoraip, agus cuirfidh sé san áireamh freisin an claochlú digiteach agus impleachtaí ghéarchéim COVID‑19 agus na ceachtanna a foghlaimíodh ón ngéarchéim. Tá T.J. ina bhall den Chomhairle Riaracháin Thofa le Cumann Oideoirí Múinteoirí san Eoraip (ATEE) agus tá sé ina chomhchathaoirleach ar an bPobal Taighde agus Forbartha maidir le hOideachas Múinteoirí agus an Teicneolaíocht Dhigiteach, fóram dinimiciúil idirdhisciplíneach atá ann a bhfuil mar aidhm leis an léann criticiúil agus comhfhiontair thaighde a chothú chun an dioscúrsa poiblí agus an cleachtas i réimse an oideachais dhigitigh a mhúnlú. Ina theannta sin, tá sé mar Stiúrthóir Boird de Chomhtháthú Teanga agus Ábhair san Ardoideachas (ICLHE), cumann idirnáisiúnta scoláirí a bhfuil spéis acu i réimse ildisciplíneach an chomhtháthaithe ábhair agus teanga san ardoideachas agus a bhíonn ag cur leis an réimse sin ar bhealach gníomhach.
 
Dr. T.J. Ó Ceallaigh is a Senior Lecturer/Associate Professor at the School of Education, University College Cork, Ireland. His main research interests focus on the pedagogy required for the successful integration of language and content instruction and assessment, with particular reference to language immersion and bilingual contexts. Recent publications include articles in the International Journal of Bilingualism and Bilingual Education, Journal of Immersion and Content-Based Language Education, Educational Management, Administration and Leadership as well as a co-edited volume on teacher development for immersion and content-based instruction (Benjamins, 2020). T.J. participates actively in Irish and international immersion communities, serves as a consultant to immersion programmes, speaks regularly at conferences and is an active member of a number of research collaborations on a national and international scale. T.J. was recently appointed to the European Commission Working Group on Digital Education: Learning, Teaching and Assessment (DELTA). During his five year term of office, he will assist the Commission in supporting countries with the implementation of policy reforms in line with the Digital Education Action Plan 2021-2027, focusing in particular on fostering high quality and inclusive digital education in Europe, while taking into consideration the digital transformation as well as the implications and lessons learnt from the COVID-19 crisis. T.J. is a member of the Administrative Council of the Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) and is co-chair of the ATEE Teacher Education and Digital Technology Research and Development Community, a dynamic interdisciplinary forum aimed at fostering critical scholarship and research collaborations to shape public discourse and practice in the area of digital education. He is also a Board Director of Integrating Language and Content in Higher Education (ICLHE), an international association of scholars who are interested in and actively contribute to the multi-disciplinary field of content and language integration in higher education.Research Interests

Leadership and teacher development for immersion education

As a former immersion teacher and principal, Dr Ó Ceallaigh has always been convinced that teaching language through content is the most effective approach to teaching second language, and there is ample research evidence to support that conviction. His primary research interest focuses on the role of the instructional leader and on the pedagogy required for the successful integration of language and content instruction, particularly in immersion contexts, where an indigenous language (e.g., Irish) is used as the vehicle for teaching academic subject matter. Particular topics of research interest include:
 • Teacher education and development for immersion, bi- and multilingual contexts
 • Form-focused instruction in immersion
 • Context-appropriate crosslinguistic pedagogy
 • Teacher language awareness in immersion
 • Content and language integrated instruction

Transformative digital pedagogies

Dr Ó Ceallaigh has a particular expertise in the integration of digital technologies within teaching and learning to allow pedagogy and technology to support each other in a blended learning design. He continues to explore and research highly innovative and complex digital technologies to develop novel pedagogical approaches in blended learning design, more recently by the integration of Common European Framework of Reference for Languages (CERFL) practices in hyflex postgraduate programmes in education. Particular topics of research interest include:
 • HyFlex, digital and blended learning models
 • Online teaching presence
 • Learning design
 • Digital assessment and feedback design
 • Quality assurance in digital higher education

Research Grants

 ProjectFunding
Body
Start DateEnd DateAward
Erasmus+ KA220-HED (Cooperation partnerships in higher education 2022-2025), Digitalisation of multilingual programs in the EHEA (DIMPE), in conjunction with Iniversidad de Huelva, Spain, University of Cyprus, Cyprus, Hogskolen I Molde, Norway, Inercia Digital SL, Spain, Learnmera Oy, Finland and Uniwersytet Warszawski, Poland.ERASMUS01-JAN-2201-JAN-25€248,260.00
An díospóireacht ar scaradh teangacha i seomra ranga nuatheangacha sa tumoideachas a athchruthú: Creidiúintí, dearcthaí agus cleachtais na múinteoiríCOGG01-SEP-2301-SEP-24€24,000.00
An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus GaeltachtaDepartment of Education and Science01-SEP-1801-SEP-24€2,100,000.00
An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, (Diantacaíocht teanga)Department of Education and Science01-SEP-1901-SEP-24€130,800.00
TLC-IME: Developing teacher and leadership capacity in Irish-medium education: An analysis of immersion-specific competences.Other: Not Listed01-SEP-2101-SEP-23€5,300.00
Ag foghlaim agus ag teagasc na hEolaíochta trí Ghaeilge sna hardranganna sa bhunscoil T2Other: Not Listed01-SEP-1901-SEP-23€28,500.00
An fhoghlaim ghairmiúil a aithint, a threorú, a bhainistiú agus a cheiliúradh san Aonad Lán-Ghaeilge: Imscrúdú ar ról, ar fhreagracht, ar chleachtas agus ar acmhainneacht na ceannaireachtaOther: Not Listed01-SEP-2101-SEP-23€25,000.00
An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar AghaidhOther: Not Listed01-JAN-2201-DEC-22€37,500.00
Lúcháir na luathlitearthachta: Treoirleabhar an mhúinteoraOther: Not Listed01-SEP-2001-SEP-22€25,000.00
Re-envisioning active learning for the asynchronous learning environmentNational Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education01-SEP-2001-SEP-21€10,000.00
An Teastas Iarchéime i dTeagasc Ábharbhunaithe san Iarbhunscolaíocht Lán-Ghaeilge agus GhaeltachtaOther: Not Listed01-SEP-2001-SEP-21€135,000.00
Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na Limistéir Oifigiúla GaeltachtaOther: Not Listed01-SEP-1901-SEP-21€12,794.62
Ag foghlaim agus ag teagasc trí Ghaeilge i rang na naíonán i scoileanna lán-GhaeilgeOther: Not Listed01-SEP-1701-SEP-20€20,000.00
Tús Maith? Iniúchadh ar dhearcthaí múinteoirí faoi oiliúint agus múinteoirí ag tosú amach sa ghairm maidir leis an teagasc in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge, agus ar a dtaithí ar an teagasc sin.Other: Not Listed01-SEP-1901-SEP-20€5,060.00
Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Borradh, beachtú agus buanú na Gaeilge trí theicneolaíocht i scoileanna lán-GhaeilgeDepartment of Education and Science01-SEP-1801-SEP-20€4,564.94
An M. Oid. san Oideachas Lán-GhaeilgeOther: Not Listed01-SEP-1801-SEP-19€26,616.00
Comhtháthú ábhar agus teanga san iarbhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta: I dtreo eispéiris forbartha gairmiúla chun dea-chleachtais a nochtadh.Other: Not Listed01-SEP-1701-SEP-19€24,000.00
An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge.Other: Not Listed01-SEP-1701-SEP-18€41,000.00
Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.Other: Not Listed01-SEP-1701-SEP-18€34,000.00
An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtaisOther: Not Listed01-JAN-1801-SEP-18€42,500.00
Early childhood care and education in language minority settings: The knowledge base of early years immersion educatorsOther: Not Listed01-SEP-1601-SEP-17€13,891.00
An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge.Other: Not Listed01-SEP-1501-SEP-17€40,000.00
An Tumoideachas: Bua nó Dua?Other: Not Listed01-JAN-1501-SEP-15€39,500.00
Comhtháthú teanga agus ábhar sa bhunscoil lán-GhaeilgeOther: Not Listed01-SEP-1301-SEP-15€10,000.00
PhD Bursaries from An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus GaelscolaiochtaOther: Not Listed€450,000.00

Publications

Edited Books

 YearPublication
(2024)An tumoideachas: Súil siar agus súil ar aghaidh
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M (Ed.). (2024) An tumoideachas: Súil siar agus súil ar aghaidh Dublin, Ireland: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta. [Details]
(2024)Innovating assessment and feedback design in teacher education: Transforming practice
Ó Ceallaigh T.J. & Connolly, C (Ed.). (2024) Innovating assessment and feedback design in teacher education: Transforming practice UK: Routledge.   [Details]
(2021)An tumoideachas: Deiseanna agus dea-chleachtais
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M (Ed.). (2021) An tumoideachas: Deiseanna agus dea-chleachtais Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.   [Details]
(2020)Teacher development for immersion and content-based instruction
Cammarata, L. & Ó Ceallaigh, T.J (Ed.). (2020) Teacher development for immersion and content-based instruction Amsterdam: Benjamins. [Details]
(2016)An tumoideachas: Bua nó dua?
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M (Ed.). (2016) An tumoideachas: Bua nó dua? Baile Átha Cliath: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.   [Details]

Book Chapters

 YearPublication
(2024)'Triggering teacher identity reconfiguration in secondary immersion'
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M. (2024) 'Triggering teacher identity reconfiguration in secondary immersion' In: S. Ballinger, R. Fielding & D. Tedick (eds). International Perspectives on Teacher Development for Content and Language Integration. Bristol, UK: Multilingual Matters.   [Details]
(2023)'Supporting student decision making in multimodal assessment choice: Nurturing learner agency in Teacher Education'
O’ Brien, E., Brady, J. and Ó Ceallaigh, T.J., Babbitt, K., Brosnan, A., Byrne, E., Byrne, E., Curtin, R., Gaffney, L. & O’ Callaghan, K. (2023) 'Supporting student decision making in multimodal assessment choice: Nurturing learner agency in Teacher Education' In: Innovating Assessment and Feedback Design in Teacher Education: Transforming practice. UK: ATEE Book Series, Routledge.   [DOI] [Details]
(2023)'Learning how to become a teacher researcher Using rubrics to support evidence-informed, research-based practice'
O' Brien, E., Brady, J., Ó Ceallaigh, T.J., Babbitt, K., Brosnan, A., Emma Byrne, Erin Byrne, Rebecca Curtin, Lisa Gaffney, Karen O'Callaghan (2023) 'Learning how to become a teacher researcher Using rubrics to support evidence-informed, research-based practice' In: Improving Learning Through Assessment Rubrics: Student Awareness of What and How They Learn. Hershey, PA 17033, USA: IGI Global. [DOI] [Details]
(2023)'A third space: Infusing Open Educational Resources (OER) with Universal Design for Learning (UDL)'
Reale, J, Ó Brien, E., Ó Ceallaigh, T.J. & Connolly, C. (2023) 'A third space: Infusing Open Educational Resources (OER) with Universal Design for Learning (UDL)' In: L. Daniela (eds). Inclusive Digital Education. New York, USA: Springer Publishing. [DOI] [Details]
(2023)'Transforming practice through innovative assessment and feedback design in teacher education: Taking stock and looking forward'
Connolly, C. & Ó Ceallaigh, T.J. (2023) 'Transforming practice through innovative assessment and feedback design in teacher education: Taking stock and looking forward' In: Innovating the Design of Assessment and Feedback in Teacher Education: Transforming Practice. UK: ATEE Book Series, Routledge. [Details]
(2021)'Blended learning immersion teacher education: Evidence-based practices and data-driven instruction'
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) 'Blended learning immersion teacher education: Evidence-based practices and data-driven instruction' In: D. Koyama (eds). Development of Innovative Pedagogical Practices for a Modern Learning Experience. Jagadhri, HR: CSMFL Publications. [DOI] [Details]
(2021)'Teacher educators and teaching presence in the asynchronous learning environment: Emerging issues and future priorities'
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) 'Teacher educators and teaching presence in the asynchronous learning environment: Emerging issues and future priorities' In: R.E. Ferdig & K.E. Pytash (eds). What teacher educators should have learned from 2020. Kent State University, United States: AACE2021.   [Details]

Peer Reviewed Journals

 YearPublication
(2024)'Dianchonair féideartha an inspreagtha in oideachas múinteoirí an tumoideachais'
Ní Dhonnchadha, C., Ní Chlochasaigh, K. & Ó Ceallaigh, T.J. (2024) 'Dianchonair féideartha an inspreagtha in oideachas múinteoirí an tumoideachais'. Teanga, [Details]
(2024)'Exploring immersion competencies in secondary education: Transformative professional development for pedagogical integration in Home Economics'
Ní Dhuinnín, S., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Aogáin, S. (2024) 'Exploring immersion competencies in secondary education: Transformative professional development for pedagogical integration in Home Economics'. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, [Details]
(2024)'An cumasú teanga i bhforbairt ghairmiúil an mhúinteora tumoideachais tré chur chuige cumaisc'
Ní Chlochasaigh, K., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Aogáin, S. (2024) 'An cumasú teanga i bhforbairt ghairmiúil an mhúinteora tumoideachais tré chur chuige cumaisc'. Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, [Details]
(2024)'Navigating transformative assessment and feedback in teacher education: Unveiling challenges and innovative practices'
Ó Ceallaigh, T.J. & Connolly, C. (2024) 'Navigating transformative assessment and feedback in teacher education: Unveiling challenges and innovative practices'. European Journal of Teacher Education, [Details]
(2024)'An tumoideachas déanach: bac nó buntáiste?'
Ní Chonchubhair, H., Ó Ceallaigh, T.J. & Dennehy, N. (2024) 'An tumoideachas déanach: bac nó buntáiste?'. Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, [Details]
(2024)'Ó shamhlacha físeacha go dtí an cleachtas laethúil: Creat forbartha gairmiúla na foghlama Comhtháite Ábhar agus Teanga le cuidiú teicneolaíocht (R-FCÁT)'
Ní Bheaglaoich N. agus Ó Ceallaigh T.J. (2024) 'Ó shamhlacha físeacha go dtí an cleachtas laethúil: Creat forbartha gairmiúla na foghlama Comhtháite Ábhar agus Teanga le cuidiú teicneolaíocht (R-FCÁT)'. Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, [Details]
(2023)'Unmasking essential Irish-medium immersion-specific teacher competences'
Nig Uidhir, G. agus Ó Ceallaigh, T.J. (2023) 'Unmasking essential Irish-medium immersion-specific teacher competences'. Irish Journal of Education, 47 (6):53-75   [Details]
(2023)'Tionchar an tumoideachais dhéanaigh ar ghnóthachtáil na matamaitice san iarbhunscoil lán-Ghaeilge DEIS'
Uí Shuibhne, M., Ní Chlochasaigh, K. & Ó Ceallaigh, T.J. (2023) 'Tionchar an tumoideachais dhéanaigh ar ghnóthachtáil na matamaitice san iarbhunscoil lán-Ghaeilge DEIS'. Comhar Taighde, 9 [DOI] [Details]
(2023)'Hyflex Pedagogies: Nurturing teacher presence in multi-modal learning spaces post pandemic'
Ó Ceallaigh T. J., Connolly, C. and O’ Brien, E. (2023) 'Hyflex Pedagogies: Nurturing teacher presence in multi-modal learning spaces post pandemic'. Routledge Open Research, 2023 (2.2)   [DOI] [Details]
(2022)'Designing, navigating and nurturing virtual learning spaces: Teacher educators’ professional development priorities and potential pathways'
Ceallaigh T.J.Ó. (2022) 'Designing, navigating and nurturing virtual learning spaces: Teacher educators’ professional development priorities and potential pathways'. Teaching and Teacher Education, 115 [DOI] [Details]
(2021)'Developing potentiality: pre-service elementary teachers as learners of language immersion teaching'
Ó Ceallaigh T.J.;Hourigan M.;Leavy A. (2021) 'Developing potentiality: pre-service elementary teachers as learners of language immersion teaching'. International Journal Of Bilingual Education And Bilingualism, 24 (4):515-532 [DOI] [Details]
(2021)'Leadership and school self-evaluation in Irish-medium immersion: A roadmap for success'
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Shéaghdha, A. (2021) 'Leadership and school self-evaluation in Irish-medium immersion: A roadmap for success'. Educational Management Administration &Amp; Leadership, [DOI] [Details]
(2021)'Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: Préamh agus guairne an chleachtais'
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chathasaigh, C. (2021) 'Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: Préamh agus guairne an chleachtais'. Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta, 9 :89-102   [Details]
(2021)'Navigating the role of teacher educator in the asynchronous learning environment: emerging questions and innovative responses'
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) 'Navigating the role of teacher educator in the asynchronous learning environment: emerging questions and innovative responses'. Irish Educational Studies, 40 (2):349-358 [DOI] [Details]
(2021)'Comhtháthú ábhar agus teanga le cuidiú teicneolaíochta san ardoideachas (E-CÁTA): Eispéiris mac léinn iarchéime'
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) 'Comhtháthú ábhar agus teanga le cuidiú teicneolaíochta san ardoideachas (E-CÁTA): Eispéiris mac léinn iarchéime'. Teanga, (28):56-85   [Details]
(2021)'Feasacht teanga an mhúinteora ábhair iarbhunscoile sa tumoideachas: Dearcthaí, eispéiris agus tuairimí múinteoirí ábhair i nGaelcholáistí'
Ní Chathasaigh, C. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) 'Feasacht teanga an mhúinteora ábhair iarbhunscoile sa tumoideachas: Dearcthaí, eispéiris agus tuairimí múinteoirí ábhair i nGaelcholáistí'. Comhar Taighde, 7   [Details]
(2021)'I dtreo an tsealbhaithe ar bhealach iomlánaíoch: Forbairt na foirme i gcomhthéacs na cumarsáide sa suíomh lán-Ghaeilge'
Ní Aogáin, S. Ní Mhurchú & Ó Ceallaigh, (2021) 'I dtreo an tsealbhaithe ar bhealach iomlánaíoch: Forbairt na foirme i gcomhthéacs na cumarsáide sa suíomh lán-Ghaeilge'. The Irish Teachers’ Journal, 9 (1):109-123   [Details]
(2020)'Feasacht teanga múinteoirí a nochtadh tríd an Staidéar Ceachta'
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) 'Feasacht teanga múinteoirí a nochtadh tríd an Staidéar Ceachta'. Taighde agus Teagasc, 7 :171-186 [Details]
(2020)'Trasteangú san oideachas lán-Ghaeilge: Deiseanna agus dúshláin'
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Brolcháin, (2020) 'Trasteangú san oideachas lán-Ghaeilge: Deiseanna agus dúshláin'. Taighde agus Teagasc, 7 :155-170 [Details]
(2019)'Comhtháthú an ábhair agus na teanga i gcomhthéacs an tumoideachais: Múinteoirí faoi oiliúint i mbun éabhlóide tríd an Staidéar Ceachta'
Ó Ceallaigh, T.J., Leavy, A. & Hourigan, M. (2019) 'Comhtháthú an ábhair agus na teanga i gcomhthéacs an tumoideachais: Múinteoirí faoi oiliúint i mbun éabhlóide tríd an Staidéar Ceachta'. Comhar Taighde, 5 [DOI] [Details]
(2018)'Unpacking dimensions of immersion teacher educator identity'
Leavy, A., Hourigan, M. & Ó Ceallaigh, T.J. (2018) 'Unpacking dimensions of immersion teacher educator identity'. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, [DOI] [Details]
(2018)'Teacher education and professional development in immersion and content-based language education contexts: Current research on programs, practices, and teacher educators'
Cammarata, L. & Ó Ceallaigh, T.J. (2018) 'Teacher education and professional development in immersion and content-based language education contexts: Current research on programs, practices, and teacher educators'. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, [Details]
(2016)'Balancing content and language in CLIL: The experiences of teachers and learners'
Ó Ceallaigh, T.J., Ní Mhurchú, S. & Ní Chróinín, D. (2016) 'Balancing content and language in CLIL: The experiences of teachers and learners'. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 5 (1):58-86 [DOI] [Details]
(2016)'Off-balance: The integration of physical education content learning and Irish language learning in English-medium primary schools in Ireland'
Ní Chróinín, D., Ní Mhurchú, S. & Ó Ceallaigh, T.J. (2016) 'Off-balance: The integration of physical education content learning and Irish language learning in English-medium primary schools in Ireland'. Education 3-13, International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 45 (5):566-576 [DOI] [Details]
(2016)'Second language acquisition and form-focused instruction in immersion: Teaching for learning'
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) 'Second language acquisition and form-focused instruction in immersion: Teaching for learning'. World Journal of Educational Research, 3 (2):338-410 [DOI] [Details]
(2015)'Reawakening the Irish language through the education system: Challenges and priorities'
Ó Ceallaigh T.J. & Ní Dhonnabháin (2015) 'Reawakening the Irish language through the education system: Challenges and priorities'. International Electronic Journal of Elementary Education, 8 (2):179-198 [Details]
(2015)'Inventing tomorrow: The Irish language as a cultural tool in early childhood care and education in Ireland'
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) 'Inventing tomorrow: The Irish language as a cultural tool in early childhood care and education in Ireland'. An Leanbh Og, The Omep Journal of Early Childhood Studies, 9 :53-67 [Details]

Other Journals

 YearPublication
(2020)'An cheannaireacht iarbhunscoile sa tumoideachas i gcúinsí nach bhfacthas riamh cheana / Leadership in post-primary immersion education in unprecedented times'
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) 'An cheannaireacht iarbhunscoile sa tumoideachas i gcúinsí nach bhfacthas riamh cheana / Leadership in post-primary immersion education in unprecedented times' Journal of Education, 21 (2) :31-47.   [Details]

Conference Publications

 YearPublication
(2021)ICERI2021: 14th Annual International Conference of Education, Research and Innovation
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chonchúir, A. (2021) Reconceptualising translanguaging practices for minority language immersion education: Implications for teacher education and curriculum design ICERI2021: 14th Annual International Conference of Education, Research and Innovation , pp.6712-6716 [Details]
(2021)An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Ó Ceallaigh T.J. & Ní Shéaghdha, A. (2021) An cheannaireacht agus féinmheastóireacht scoile sa tumoideachas An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education   [Details]
(2021)An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Leavy, A., Hourigan, M. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Oideoirí múinteoirí tumoideachais ag giniúint an eolais thrasdisciplínigh: Claochlú na féiniúlachta agus na forbartha gairmiúla . In: T.J. Ó Ceallaigh & M. Ó Laoire eds. An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education   [Details]
(2021)An 45ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann
Ní Bheaglaoich N. & Ó Ceallaigh T.J. (2021) An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga le cuidiú teicneolaíochta (R-FCÁT): Dícheangal nó Deis An 45ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann [Details]
(2021)I·HE2021 - Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning
O’ Brien, E. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Enabling the digital leap: Pedagogical leaders transitioning from adopters to innovators in a digital learning ecosystem I·HE2021 - Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning , pp.331-338 [Details]
(2021)An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (2021) An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, Conference Proceedings, v-xv An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education   [Details]
(2021)Innovation in Language Learning International Conference, Edition 14
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Asynchronous language learning: Student-informed strengths and shortcomings Innovation in Language Learning International Conference, Edition 14 , pp.49-54 [DOI] [Details]
(2021)Research in Teacher Education: The Next Generation. ATEE-EDITE-ELTE
Ní Bheaglaoich, N. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Generating and gathering data through action research Research in Teacher Education: The Next Generation. ATEE-EDITE-ELTE [Details]
(2021)An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Ó Laoire, M., Ní Chonghaile, M. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Comhtháthú ábhar agus teanga san iarbhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta: Tuairimí agus taithí múinteoirí . In: T.J. Ó Ceallaigh & M. Ó Laoire eds. An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education   [Details]
(2020)Literacy without Borders: Engaging Literacy Learners in Diverse Settings, Proceedings from the 2018 and 2019 Annual Conferences of the Literacy Association of Ireland
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chuaig, N. (2020) Ag fairsingiú le físbhlaganna: Forbairt na teanga agus na litearthachta le cuidiú teicneolaíochta in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta . In: G. Mehigan & M. Wilson eds. Literacy without Borders: Engaging Literacy Learners in Diverse Settings, Proceedings from the 2018 and 2019 Annual Conferences of the Literacy Association of Ireland Literacy Association of Ireland, Dublin, , pp.42-54 [Details]
(2020)Innovation in Language Learning International Conference, Edition 13: Conference Proceedings
Ceallaigh, T.J. & Ní Chuaig, N. (2020) Reinvigorating language and literacy development through blogging and vlogging Innovation in Language Learning International Conference, Edition 13: Conference Proceedings , pp.191-197 [DOI] [Details]
(2020)Proceedings of the 2019 ICDE World Conference on Online Learning
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2020) Generating immersion teacher language awareness through online learning . In: M. Brown, M. Nic Giolla Mhichil, E. Beirne & E. Costello eds. Proceedings of the 2019 ICDE World Conference on Online Learning Dublin City University, Dublin, , pp.650-660 [DOI] [Details]
(2020)Iceri2020: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation: Conference Proceedings. Iceri2020 Proceedings
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) Nurturing teacher educators’ teaching presence in an asynchronous learning environment: Perspectives and possibilities Iceri2020: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation: Conference Proceedings. Iceri2020 Proceedings , pp.6199-6204 [Details]
(2019)ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation: Conference Proceedings
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Discovering the art of immersion pedagogy through blogging ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation: Conference Proceedings [DOI] [Details]
(2019)ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation: Conference Proceedings. ICERI2019
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M. (2019) Secondary immersion teacher development as an unfolding process ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation: Conference Proceedings. ICERI2019 [DOI] [Details]
(2019)Innovation in Language Learning International Conference, Edition 12: Conference Proceedings
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Advancing scholarship in immersion teaching and learning through blogging Innovation in Language Learning International Conference, Edition 12: Conference Proceedings , pp.111-116 [DOI] [Details]
(2017)ICT for Language Learning 2017
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Twitter as a pedagogy of possibility in second language teacher education ICT for Language Learning 2017 , pp.362-366 [Details]
(2016)An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Ó Ceallaigh, T.J., Leavy, A. & Hourigan (2016) An bhearna idir an teanga agus an tábhar a dhúnadh sa tumoideachas: Cur chuige bunaithe ar staidéar ceachta An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education , pp.97-106   [Details]
(2016)Global Learn 2016
Ó Ceallaigh, T.J. & Ryan, D. (2016) Fostering immersion teacher linguistic competence through a blended learning approach: A new discursive space . In: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) eds. Global Learn 2016 , pp.107-113 [Details]
(2016)ICT for Language Learning 2016
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Confronting issues in Irish-medium immersion teacher education research through technology-enhanced language learning ICT for Language Learning 2016 , pp.33-38 [Details]
(2016)An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Ag plé le rigor mortis teangeolaíochta . In: T.J. Ó Ceallaigh & M. Ó Laoire eds. An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: Imeachtaí Comhdhála / The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education , pp.2-14   [Details]

Published Reports

 YearPublication
(2024)Soláthar reatha sna hAonaid lán-Ghaeilge: Saincheisteanna a bhaineann le bunú, bainistiú agus buanú.
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. agus Uí Chonghaile, M. (2024) Soláthar reatha sna hAonaid lán-Ghaeilge: Saincheisteanna a bhaineann le bunú, bainistiú agus buanú. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Baile Átha Cliath. [Details]
(2023)Developing teacher and leadership capacity in Irish-medium education: An analysis of immersion-specific competences.
Nig Uidhir, G. agus Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Developing teacher and leadership capacity in Irish-medium education: An analysis of immersion-specific competences. SCoTENS (The Standing Conference on Teacher Education, North and South), Belfast.   [Details]
(2023)An M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta: Tuairisc ar fhorbairt agus ar cháilíocht an chláir 2018 – 2022.
Mhic Chárthaigh, M., Ní Aogáin, S., Ní Chlochasaigh, K., Ní Longaigh, E., Nic Airt, C., agus Ó Ceallaigh, T.J. (2023) An M.Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta: Tuairisc ar fhorbairt agus ar cháilíocht an chláir 2018 – 2022. Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach. [Details]
(2021)Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na limistéir oifigiúla Gaeltachta: Tuarascáil Taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta.
Ní Chuaig, N., Ó Brolcháin, C., Ní Chlochasaigh, K. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na limistéir oifigiúla Gaeltachta: Tuarascáil Taighde do Tuismitheoirí na Gaeltachta. Tuismitheoirí na Gaeltachta, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.   [Details]
(2019)Comhtháthú ábhar agus teanga san iarbhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta: I dtreo eispéiris forbartha gairmiúla chun dea-chleachtais a nochtadh.
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M. (2019) Comhtháthú ábhar agus teanga san iarbhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta: I dtreo eispéiris forbartha gairmiúla chun dea-chleachtais a nochtadh. An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Baile Átha Cliath.   [Details]
(2017)Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Shéaghdha, A. (2017) Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann. GAELSCOILEANNA, Baile Átha Cliath.   [Details]

Articles

 YearPublication
(2011)Spreag an Ghaeilge le Spraoi. InTouch.
Ó Ceallaigh, T.J. (2011) Spreag an Ghaeilge le Spraoi. InTouch. Baile Átha Cliath: Articles [Details]
(2009)‘Teagasc cumarsáideach teanga’ i bhfoilsiúchán de chuid na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (eag.) Lámha Suas.
Ó Ceallaigh, T.J. (2009) ‘Teagasc cumarsáideach teanga’ i bhfoilsiúchán de chuid na Seirbhíse um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (eag.) Lámha Suas. Baile Átha Cliath: Articles [Details]
(2007)Tús Maith: An Turas go dtí seo. InTouch.
Ó Ceallaigh, T.J. (2007) Tús Maith: An Turas go dtí seo. InTouch. Baile Átha Cliath: Articles [Details]

Invited Lectures

 YearPublication
(2021)Freastal éifeachtach ar shainriachtanais an Oideachais lán-Ghaeilge: Cá bhfuil ár dtreo? ETBI Dialogue Day: Director of Schools Forum (webinar).
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Freastal éifeachtach ar shainriachtanais an Oideachais lán-Ghaeilge: Cá bhfuil ár dtreo? ETBI Dialogue Day: Director of Schools Forum (webinar). Invited Lectures [Details]
(2021)Measúnú foghlama teanga: Féidearthachtaí na dteicneolaíochtaí digiteacha. Seimineár Teanga de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna (seimineár gréasáin).
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Measúnú foghlama teanga: Féidearthachtaí na dteicneolaíochtaí digiteacha. Seimineár Teanga de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna (seimineár gréasáin). Invited Lectures [Details]
(2021)Leading teacher learning and development in times of change and challenge. Input to visiting scholars from Stenden University, The Netherlands, Mary Immaculate College, Limerick.
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Leading teacher learning and development in times of change and challenge. Input to visiting scholars from Stenden University, The Netherlands, Mary Immaculate College, Limerick. Invited Lectures [Details]
(2020)Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith. Ceardlann Náisiúnta de chuid Gaeloideachas (seimineár gréasáin).
Ó Ceallaigh, T.J., Ó hAiniféin, D. & Ní Chartúir, A. (2020) Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith. Ceardlann Náisiúnta de chuid Gaeloideachas (seimineár gréasáin). Invited Lectures [Details]
(2020)Diantumadh sa tumoideachas: Préamh agus guairne na Gaeilge a ghríosú. Seimineár gréasáin um fhorbairt ghairmiúil de chuid Comhairle na Gaelscolaíochta, Béal Feiriste.
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) Diantumadh sa tumoideachas: Préamh agus guairne na Gaeilge a ghríosú. Seimineár gréasáin um fhorbairt ghairmiúil de chuid Comhairle na Gaelscolaíochta, Béal Feiriste. Invited Lectures [Details]
(2020)An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT): Forbairt múinteoirí don chomhtháthú ábhar agus teanga, Tionscadal FCÁT de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ceardlann forbartha gairmiúla do pháirtithe leasmhara an tionscadail – Better Start, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, An Chigireacht.
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT): Forbairt múinteoirí don chomhtháthú ábhar agus teanga, Tionscadal FCÁT de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ceardlann forbartha gairmiúla do pháirtithe leasmhara an tionscadail – Better Start, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, An Chigireacht. Invited Lectures [Details]
(2020)Teaching presence perplexities in the asynchronous learning environment. NISE Research Lunchtime Seminars (webinar).
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) Teaching presence perplexities in the asynchronous learning environment. NISE Research Lunchtime Seminars (webinar). Invited Lectures [Details]
(2019)An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT): Nithe dofheicthe a nochtadh, Tionscadal FCÁT de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ceardlann forbartha gairmiúla do pháirtithe leasmhara an tionscadail – Better Start, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, An Chigireacht.
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT): Nithe dofheicthe a nochtadh, Tionscadal FCÁT de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ceardlann forbartha gairmiúla do pháirtithe leasmhara an tionscadail – Better Start, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, An Chigireacht. Invited Lectures [Details]
(2019)An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT): I dtreo sainmhínithe, Tionscadal FCÁT de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ceardlann forbartha gairmiúla do pháirtithe leasmhara an tionscadail – Better Start, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, An Chigireacht.
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Laoire, M. (2019) An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga (FCÁT): I dtreo sainmhínithe, Tionscadal FCÁT de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Ceardlann forbartha gairmiúla do pháirtithe leasmhara an tionscadail – Better Start, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí, An Chigireacht. Invited Lectures [Details]
(2019)Bun-inniúlachtaí agus réamhriachtanais an mhúinteora tumoideachais. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Bun-inniúlachtaí agus réamhriachtanais an mhúinteora tumoideachais. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
(2018)Infusing digital technology into pedagogy: From visionary models to everyday practice. St. Marys University College Belfast.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Infusing digital technology into pedagogy: From visionary models to everyday practice. St. Marys University College Belfast. Invited Lectures [Details]
(2018)Irish-medium immersion education in the Republic of Ireland: Taking stock and moving forward. Foundations of Dual Language and Immersion Education, University of Minnesota, USA.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Irish-medium immersion education in the Republic of Ireland: Taking stock and moving forward. Foundations of Dual Language and Immersion Education, University of Minnesota, USA. Invited Lectures [Details]
(2018)Múinteoirí an tumoideachais: Ag féachaint ar an bpictiúr mór. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Múinteoirí an tumoideachais: Ag féachaint ar an bpictiúr mór. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
(2018)Exploring the use of qualitative methods to examine second language teaching / 第二语言教学研究中质性方法运用的探究. Center for Teaching Chinese as a Second Language, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Exploring the use of qualitative methods to examine second language teaching / 第二语言教学研究中质性方法运用的探究. Center for Teaching Chinese as a Second Language, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2018)Processing language through content in English-medium second language education /在以英语为媒介的第二语言教育中通过内容加工语. College of Language Science, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Processing language through content in English-medium second language education /在以英语为媒介的第二语言教育中通过内容加工语. College of Language Science, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2018)Bilingualism and bilingual education: Definitions and descriptions 双语和双语教育:定义和描述. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Renmin, Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Bilingualism and bilingual education: Definitions and descriptions 双语和双语教育:定义和描述. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Renmin, Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2018)The bilingual advantage / 双语优势. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Renmin, Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) The bilingual advantage / 双语优势. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Renmin, Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2018)Making research on content and language integration relevant for teachers through professional development. Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Canada.
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Making research on content and language integration relevant for teachers through professional development. Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Canada. Invited Lectures [Details]
(2018)Learning languages and learning through languages in Ireland: A socio-cultural perspective / Učenje jezika i učenje kroz jezike u Irskoj: društveno-kulturološka perspektiva / Учење језика и учење кроз језике у Ирској: друштвено-културолошка перспектива. Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, Nikšić, Montenegro.
Ó Ceallaigh, T.J. and Healy, M. (2018) Learning languages and learning through languages in Ireland: A socio-cultural perspective / Učenje jezika i učenje kroz jezike u Irskoj: društveno-kulturološka perspektiva / Учење језика и учење кроз језике у Ирској: друштвено-културолошка перспектива. Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, Nikšić, Montenegro. Invited Lectures [Details]
(2018)Learning economics through an additional language: An integrated approach / Učenje ekonomije kroz dodatni jezik: integrisani pristup / Учење економоје кроз додатни језик: интегрисани приступ. Faculty of Economics, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro.
Ó Ceallaigh, T.J. & Healy, M. (2018) Learning economics through an additional language: An integrated approach / Učenje ekonomije kroz dodatni jezik: integrisani pristup / Учење економоје кроз додатни језик: интегрисани приступ. Faculty of Economics, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro. Invited Lectures [Details]
(2017)Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: De shíor i mbun éabhlóide. Cainteanna an Earraigh 2017, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach.
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais: De shíor i mbun éabhlóide. Cainteanna an Earraigh 2017, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach. Invited Lectures [Details]
(2017)Learning content through language and learning language through content in Irish-medium immersion in the Republic of Ireland: Unpacking research outcomes. Erasmus + Programme for International Credit Mobility 2016-2018 Research and Training Seminar, Languages and Linguistics: International Perspectives, Mary Immaculate College (MIC), Limerick, Ireland.
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Learning content through language and learning language through content in Irish-medium immersion in the Republic of Ireland: Unpacking research outcomes. Erasmus + Programme for International Credit Mobility 2016-2018 Research and Training Seminar, Languages and Linguistics: International Perspectives, Mary Immaculate College (MIC), Limerick, Ireland. Invited Lectures [Details]
(2017)Múinteoirí an tumoideachais: Cosúlachtaí agus tuairimí a iniúchadh. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Múinteoirí an tumoideachais: Cosúlachtaí agus tuairimí a iniúchadh. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
(2017)Cultural and linguistic diversity in Ireland: Current shifts and emerging trends /爱尔兰文化和语言的多样性:当前的变化和新兴的趋势. College of Language Science, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Cultural and linguistic diversity in Ireland: Current shifts and emerging trends /爱尔兰文化和语言的多样性:当前的变化和新兴的趋势. College of Language Science, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2017)The role of mother tongue in second language acquisition: A contentious issue? / 第二语言学习中母语的角色:一个具有争议的问题? Center for Teaching Chinese as a Second Language, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) The role of mother tongue in second language acquisition: A contentious issue? / 第二语言学习中母语的角色:一个具有争议的问题? Center for Teaching Chinese as a Second Language, Beijing Language and Culture University (BLCU), Haidian Dist. Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2016)Language and content in immersion pedagogy: Towards a critical balance /浸入式教学的语言和其内容:朝着临界平衡的方向. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Language and content in immersion pedagogy: Towards a critical balance /浸入式教学的语言和其内容:朝着临界平衡的方向. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2016)Languages of schooling in Ireland: Contexts, competences and consequences /爱尔兰学校教育的语言:语境、能力与结果. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Languages of schooling in Ireland: Contexts, competences and consequences /爱尔兰学校教育的语言:语境、能力与结果. School of Foreign Languages, Renmin University of China, Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2016)Language as a cultural tool: A framework for curriculum innovation /作为文化工具的语言:课程创新框架 School of Foreign Languages, Renmin University of China, Renmin, Beijing, China.
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Language as a cultural tool: A framework for curriculum innovation /作为文化工具的语言:课程创新框架 School of Foreign Languages, Renmin University of China, Renmin, Beijing, China. Invited Lectures [Details]
(2016)Bonn eolais an mhúinteora tumoideachais: Pór agus síol an oideachais lán-Ghaeilge. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Bonn eolais an mhúinteora tumoideachais: Pór agus síol an oideachais lán-Ghaeilge. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
(2016)Bilingual education in the Republic of Ireland: Contexts and controversies. Te Aho Tātairangi/Bachelor of Teaching Māori Medium/Diploma in Māori Education, Massey University and Te Rānanganui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, New Zealand.
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Bilingual education in the Republic of Ireland: Contexts and controversies. Te Aho Tātairangi/Bachelor of Teaching Māori Medium/Diploma in Māori Education, Massey University and Te Rānanganui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa, New Zealand. Invited Lectures [Details]
(2015)Heritage language education and immersion education in the Republic of Ireland: Foundations, facts and future directions. Foundations of Dual Language and Immersion Education, University of Minnesota, USA.
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) Heritage language education and immersion education in the Republic of Ireland: Foundations, facts and future directions. Foundations of Dual Language and Immersion Education, University of Minnesota, USA. Invited Lectures [Details]
(2015)Oideolaíocht an tumoideachais: Ar thóir na brí. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) Oideolaíocht an tumoideachais: Ar thóir na brí. Aonad na Gaeilge, Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
(2014)Sisällön ja kielen integroinnin solmukohtia avaamassa: Kielikylpyopettajat etsimässä yhtymäkohtia opetussuunnitelmien kehittämiseks
(Untangling the content and language knot: Immersion teachers search for synergies in curriculum development). Integrating Language and Content in Bilingual Programs, University of Vaasa, Finland.
Ó Ceallaigh, T.J. (2014) Sisällön ja kielen integroinnin solmukohtia avaamassa: Kielikylpyopettajat etsimässä yhtymäkohtia opetussuunnitelmien kehittämiseks
(Untangling the content and language knot: Immersion teachers search for synergies in curriculum development). Integrating Language and Content in Bilingual Programs, University of Vaasa, Finland. Invited Lectures [Details]
(2014)Múinteoirí an tumoideachais: Spléachadh ar thorthaí taighde. Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2014) Múinteoirí an tumoideachais: Spléachadh ar thorthaí taighde. Scoil an Chultúir agus na Cumarsáide, Ollscoil Luimnigh. Invited Lectures [Details]
(2013)Ag fíorú físe na gaeilge san earnáil oideachais:
Cumhacht na pleanála. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Ó Ceallaigh, T.J. (2013) Ag fíorú físe na gaeilge san earnáil oideachais:
Cumhacht na pleanála. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Invited Lectures [Details]
(2011)Instructional strategies in Irish medium education: A critical examination. University of Minnesota, USA.
Ó Ceallaigh, T.J. (2011) Instructional strategies in Irish medium education: A critical examination. University of Minnesota, USA. Invited Lectures [Details]
(2010)Revitalisation of a minority autochthonous language (Irish) through immersion. University of Minnesota, USA.
Ó Duibhir, P. & Ó Ceallaigh, T.J. (2010) Revitalisation of a minority autochthonous language (Irish) through immersion. University of Minnesota, USA. Invited Lectures [Details]

Journal Volume Edited

 YearPublication
(2024)European Journal of Teacher Education.
Ó Ceallaigh, T.J. & Connolly (2024) European Journal of Teacher Education. Journal Volume Edited [Details]
(2018)Journal of Immersion and Content-Based Instruction.
Cammarata, L. & Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Journal of Immersion and Content-Based Instruction. Journal Volume Edited [DOI] [Details]

Practice Guideline

 YearPublication
(2023)Ag Foghlaim agus ag Teagasc trí Ghaeilge i Ranganna na Naíonán sa Scoil Lán-Ghaeilge: Treoirleabhar.
Ó Ceallaigh, T.J. & Uí Chonghaile (2023) Ag Foghlaim agus ag Teagasc trí Ghaeilge i Ranganna na Naíonán sa Scoil Lán-Ghaeilge: Treoirleabhar. Practice Guideline [Details]
(2017)I dTreo Barr Feabhais: Dea-chleachtais san Oideachas lán-Ghaeilge, Uirlis mheasúnaithe féinmheastóireachta do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann.
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Shéaghdha (2017) I dTreo Barr Feabhais: Dea-chleachtais san Oideachas lán-Ghaeilge, Uirlis mheasúnaithe féinmheastóireachta do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann. Practice Guideline   [Details]
(2015)Gluais na Gramadaí: Eiseamláirí de Struchtúir Ghaeilge do na Bunranganna.
Ní Dhiorbháin, A. & Ó Ceallaigh, T.J. (2015) Gluais na Gramadaí: Eiseamláirí de Struchtúir Ghaeilge do na Bunranganna. Practice Guideline   [Details]
(2011)Spreag an Ghaeilge le spraoi.
An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna, Ó Ceallaigh T.J., Eagarthóir (2011) Spreag an Ghaeilge le spraoi. Baile Átha Cliath: Practice Guideline [Details]
(2011)Pleanáil ilrangach Séideán Sí.
An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna, Ó Ceallaigh T.J. (2011) Pleanáil ilrangach Séideán Sí. Practice Guideline [Details]

Podcast - Media

 YearPublication
(2022)In conversation with Dr T.J. Ó Ceallaigh.
Lighting a Fire! All things Teaching and Learning with The Teaching Council: Podcast Series (2022) In conversation with Dr T.J. Ó Ceallaigh. Podcast - Media   [Details]
(2021)Comhrá le T.J. Ó Ceallaigh.
Ó Lionáird T. - Príomhoideachas (2021) Comhrá le T.J. Ó Ceallaigh. Podcast - Media   [Details]

Professional Activities

Education

 YearInstitutionQualificationSubject
2020Cork Institute of Technology, Cork, Ireland Master of Arts in E-Learning Design and DevelopmentE-Learning Design and Development
2013University College Cork, Ireland PhD in EducationForm-focused Instruction in Irish-medium Immersion Education: A Critical Examination of Teachers’ Perspectives and Practices
2009National University of Ireland, Galway, Ireland Postgraduate Diploma in School Planning and DevelopmentSchool Planning and Development
2007University College Cork, Ireland Master of EducationMaster of Education
1995Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland Bachelor of EducationBachelor of Education

Employment

 EmployerPositionFrom / To
University College Cork, Ireland Director of the B Ed Gaeilge Programme / Senior Lecturer in Education01-AUG-22 /
Mary Immaculate College, Limerick, Ireland Director of Taught Postgraduate Programmes in Education / Senior Lecturer in Education01-SEP-19 / 31-JUL-22
Mary Immaculate College, Limerick, Ireland Programme Coordinator/Lecturer in Education - Master of Education in Language Immersion and Gaeltacht Education (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta)01-SEP-18 / 01-SEP-19
Mary Immaculate College, Limerick, Ireland Lecturer in Education in the Department of Language and Literacy Education; Programme Coordinator of Master of Education in Language Immersion Education (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge)01-SEP-12 / 01-SEP-18
Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Corcaigh Príomhoide Riaracháin/Administrative Principal01-SEP-11 / 01-SEP-12
Department of Education and Skills / Professional Development Service for Teachers (PDST) Assistant National Coordinator with responsibility for Irish, Irish-medium education and English as an additional language01-SEP-10 / 01-SEP-11
Department of Education and Skills / Professional Development Service for Teachers (PDST) Assistant National Coordinator with national responsibility for Irish and Tús Maith, a programme designed to advance teacher proficiency in Irish.01-SEP-08 / 01-SEP-10
Department of Education and Skills / Primary Curriculum Support Programme (PCSP). Assistant National Coordinator with national responsibility for Irish and Tús Maith01-SEP-06 / 01-SEP-08
Department of Education and Skills / Primary Curriculum Support Programme (PCSP). Curriculum Advisor for Gaeilge, English, Social, Personal and Health Education, Relationships and Sexuality Education, First Steps01-SEP-04 / 01-SEP-06
Gaelscoil na nDéise, Port Láirge Príomhoide Riaracháin/ Administrative Principal01-SEP-02 / 01-SEP-04
International School Stuttgart, Sigmaringer Strasse 257, 70597 Stuttgart, Germany Kindergarten teacher and Director of Early Learning Centre01-SEP-00 / 01-SEP-02
Gaelscoil na nDéise, Port Láirge Príomhoide Teagaisc / Teaching Principal01-SEP-96 / 01-SEP-00
Gaelscoil Chloch na gCoillte, Cloch na gCoillte, Co. Chorcaí Príomhoide Ionaid/ Assistant Principal and Múinteoir / Teacher01-SEP-95 / 01-SEP-96

Honours and Awards

 YearTitleAwarding Body
2023SCoTENS John Coolahan Research Award The Standing Conference on Teacher Education, North and South (SCoTENS)
2020Teaching Hero Award The National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning and the Union of Students in Ireland, 2020 student-led Teaching Hero awards
2019The Shannon Region Ambassador Recognition Award The Board of the Shannon Region Conference and Sports Bureau in association with Failte Ireland
2018Regional Award for Excellence in Higher Education Teaching Shannon Consortium

Committees

 CommitteeFunctionFrom / To
Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Administrative Council member2022 / 2026
European Commission Working Group – Digital Education: Learning, Teaching and Assessment (DELTA) Member2021 / 2026
Integrating Language and Content in Higher Education (ICLHE) Board member2019 / 2024
Research and Development Community (RDC), Teacher Education and Digital Technology, Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Co-chair2021 / 2024
Content Language Integrated Learning (CLIL) Steering Group, Department of Education Member2018 / 2023
Grúpa Monatóireachta don M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta Ball2018 / 2022
Coiste Comhairleach um Polasaí don Oideachas Gaeltachta, An Roinn Oideachais agus Scileanna Ball2018 / 2024
Lenguas Europeas y su Didáchtia (Second Language Pedagogies SIG), Universidad de Alicante Member2018 / 2024
Primary Language Curriculum Steering Group, National Council for Curriculum and Assessment (NCCA) Member2012 / 2017

Conference Contributions

 YearPublication
(2024)International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI Congress 2024), Quality Professional Education for Enhanced School Effectiveness: International Perspectives and Approaches,
Ó Ceallaigh, T.J. & Nig Uidhir, G. (2024) Irish-medium Teacher Competences: The Spectrum of Change. [Oral Presentation], International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI Congress 2024), Quality Professional Education for Enhanced School Effectiveness: International Perspectives and Approaches, Trinity College Dublin , 08-JAN-24 - 12-JAN-24. [Details]
(2024)21st AILA World Congress – Linguistic Diversity, Inclusion and Sustainability,
Riordan, E., Neville, C. & Ó Ceallaigh, T.J. (2024) Sculpting spaces for translanguaging as pedagogy in the minority language context: Challenging assumptions and diagnosing misconceptions. [Oral Presentation], 21st AILA World Congress – Linguistic Diversity, Inclusion and Sustainability, Kuala Lumpur, Malaysia , 11-AUG-24 - 16-AUG-24. [Details]
(2023)IRAAL Annual Conference, Plurilingual mindsets in an increasingly bi-/multilingual world,
Ó Ceallaigh, T.J., Riordan, E. & Neville, C. (2023) A plurilingual approach to teaching for learning in Irish-medium immersion: Implications for teacher education and curriculum design. [Oral Presentation], IRAAL Annual Conference, Plurilingual mindsets in an increasingly bi-/multilingual world, Maynooth University, Ireland , 18-NOV-23 - 19-NOV-23. [Details]
(2023)Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Winter Conference 2023 - Teacher Professional Development in Times of Global and Glocal Transformations: International Perspectives and Challenges,
Ó Ceallaigh, T.J. & Nig Uidhir, G. (2023) Probing the evolution of immersion-specific teacher knowledge. [Oral Presentation], Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Winter Conference 2023 - Teacher Professional Development in Times of Global and Glocal Transformations: International Perspectives and Challenges, University of Minho, Braga, Portugal , 26-OCT-23 - 28-OCT-23. [Details]
(2023)Ceardlann um fhorbairt ghairmiúil na foirne,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Sóisialiú Teanga i nGaelscoil Chaladh an Treoigh. [Invited Lectures (Workshops)], Ceardlann um fhorbairt ghairmiúil na foirne, Gaelscoil Chaladh an Treoigh, Luimneach , 25-JAN-23 - 25-JAN-23. [Details]
(2023)AkiDwA and IDPAD Ireland's Mother Language Day,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Giving the disadvantaged language the advantage. [Invited Seminars/Guest Lectures], AkiDwA and IDPAD Ireland's Mother Language Day, Dublin , 21-FEB-23 - 21-FEB-23. [Details]
(2023)Siompóisiam Saineolais ETBI 2023,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Feasacht teanga an mhúinteora tumoideachais mar ancaire an chleachtais: i dtreo barr feabhais. [Invited Seminars/Guest Lectures], Siompóisiam Saineolais ETBI 2023, Baile Átha Cliath , 10-MAY-23 - 10-MAY-23. [Details]
(2023)Integration of Content and Language in Higher Education (ICLHE) Symposium: Taking Stock and Looking Forward,
Valcke, J., Walaszczyk, J. & Ó Ceallaigh, T.J. (2023) ICLHE educators’ professional development: From experience to expertise. [Invited Lectures (Workshops)], Integration of Content and Language in Higher Education (ICLHE) Symposium: Taking Stock and Looking Forward, University of Vienna, Austria , 02-NOV-23 - 03-NOV-23. [Details]
(2023)Working CLIL 3rd International Colloquium: Moving CLIL forward: Towards sustainable educational practices,
Ní Bheaglaoich, N. & Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Teacher language knowledge as a driver for content teaching in CLIL in Ireland:Emerging research trends and future responses. [Oral Presentation], Working CLIL 3rd International Colloquium: Moving CLIL forward: Towards sustainable educational practices, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Portugal , 13-JUL-23 - 14-JUL-23. [Details]
(2023)Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference 2023 – Teacher education on the move,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Enhanced excellence in the quality of teaching, learning and leadership for digital education: Key enablers in teacher education. [Invited Lectures (Workshops)], Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference 2023 – Teacher education on the move, Budapest, Hungary , 28-AUG-23 - 30-AUG-23. [Details]
(2023)Educational Administration EdD Summer Residency,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Invigorating indigenous Irish culture and language through immersion education. [Invited Lectures (Conference)], Educational Administration EdD Summer Residency, University of Saskatchewan, Canada , 08-AUG-23 - 08-AUG-23. [Details]
(2023)15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN,
Ní Chlochasaigh, K., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Aogáin, S. (2023) Unpacking immersion teachers’ experiences of hybrid professional development. [Oral Presentation], 15th annual International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN, Mallorca, Spain , 03-JUL-23 - 05-JUL-23. [Details]
(2023)Emerging research findings in immersion research: A forum to explore yet uncharted and underexplored issues and questions, International Association of Applied Linguistics (AILA) World Congress 2023,
Ó Ceallaigh, T.J., Ní Aogáin, S., Ní Mhurchú, C. & Ó Duibhir, P. (2023) Corrective feedback in the minority language immersion context: Towards sustainable change. In P. Ó Duibhir and L. Cammarata, (symposium organisers). [Invited Lectures (Conference)], Emerging research findings in immersion research: A forum to explore yet uncharted and underexplored issues and questions, International Association of Applied Linguistics (AILA) World Congress 2023, Lyon, France , 17-JUL-23 - 21-JUL-23. [Details]
(2023)16th annual International Conference of Education, Research and Innovation – ICERI2023,
Ó Ceallaigh, T.J. & Nig Uidhir, G. (2023) Distinctive qualities of the immersion teacher: Insights from Irish-medium practitioners. [Oral Presentation], 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation – ICERI2023, Seville, Spain , 13-NOV-23 - 15-NOV-23. [Details]
(2023)Scoil Samhraidh an M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Croí-inniúlachtaí an tumoideachais: Spléachadh ar an taighde. [Invited Seminars/Guest Lectures], Scoil Samhraidh an M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach , 10-JUN-23 - 10-JUN-23. [Details]
(2023)Conference on immersion and bilingual education 2023,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Defining, assessing and supporting quality in immersion education. [Keynote Speaker], Conference on immersion and bilingual education 2023, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye, Scotland , 13-JUN-23 - 14-JUN-23. [Details]
(2023)Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. & Nig Uidhir, G. (2023) Immersion-specific teacher competencies: A self-reflection tool to support teacher professional learning. [Oral Presentation], Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference, Budapest, Hungary , 27-AUG-23 - 30-AUG-23. [Details]
(2023)Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Hybrid pedagogies: Reconceptualising the learning experience and rethinking student engagement in teacher education. [Invited Lectures (Workshops)], Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference, Budapest, Hungary , 27-AUG-23 - 30-AUG-23. [Details]
(2023)Foghlam na Gàidhlig: An-dè, an-diugh, agus a-màireach / Gaelic education: past, present, future,
Ó Ceallaigh, T.J. (2023) A framework for teacher professional learning in language immersion education. [Keynote Speaker], Foghlam na Gàidhlig: An-dè, an-diugh, agus a-màireach / Gaelic education: past, present, future, Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye, Scotland , 15-JUN-23 - 17-JUN-23. [Details]
(2023)International NOTELEB (No Teacher Educator left behind) Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. & Connolly, C. (2023) Key enablers for digital transformation in teacher education: Future trends and trajectories. [Keynote Speaker], International NOTELEB (No Teacher Educator left behind) Conference, University of Stavanger, Norway , 12-JUN-23 - 13-JUN-23. [Details]
(2023)Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Annual Conference,
Dennehy, N. & Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Supporting student teachers’ pedagogy in the post-primary immersion context – the development of a digital badge professional learning initiative. [Oral Presentation], Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Annual Conference, Stranmillis University College, Belfast , 30-MAR-23 - 01-APR-23. [Details]
(2023)EDULEARN - 15th International Conference on Education and New Learning Technologies,
Ó Ceallaigh, T.J. & Nig Uidhir, G. (2023) Immersion-specific teacher competencies: A roadmap for sustainable change. [Oral Presentation], EDULEARN - 15th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma, Spain , 03-JUL-23 - 05-MAR-23. [Details]
(2023)International Conference on Multilingual Theories and Practices,
Ní Chlochasaigh, K., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Aogáin, S. (2023) Defining features of effective professional development for immersion teachers. [Oral Presentation], International Conference on Multilingual Theories and Practices, Dublin City University, Dublin , 20-APR-23 - 21-APR-23. [Details]
(2023)Language and Education Policy in Ireland Conference,
Ó Ceallaigh, T.J., Ní Chlochasaigh, K. & Ní Aogáin, S. (2023) Saintréithe na forbartha gairmiúla éifeachtaí do mhúinteoirí an tumoideachais. [Oral Presentation], Language and Education Policy in Ireland Conference, Baile Átha Cliath , 18-MAY-23 - 19-MAY-23. [Details]
(2023)Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Annual Conference,
Gaffney, L. & Ó Ceallaigh, T.J. (2023) Enriching school-HEI-student teacher learning during school placement in the post-primary sector: Student teachers’ and cooperating teachers’ perspectives and experiences. [Oral Presentation], Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Annual Conference, Stranmillis University College, Belfast , 30-MAR-23 - 01-APR-23. [Details]
(2022)DELTA PLA on enabling factors for successful digital education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Enabling factors for successful digital education. [Invited Seminars/Guest Lectures], DELTA PLA on enabling factors for successful digital education, Brussels , 26-OCT-22 - 27-OCT-22. [Details]
(2022)An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh,
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M. (2022) Sainriachtanais soláthair na nAonad/Sruthanna Lán-Ghaeilge:I dtreo réitigh. [Oral Presentation], An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire , 10-MAY-22 - 11-MAY-22. [Details]
(2022)An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh,
Ó Ceallaigh, T.J., Dennehy, N., Ní Chonaill, M. & O’ Connor, A. (2022) Múinteoirí faoi oiliúint agus múinteoirí luathghairme agus teagasc ábharbhunaithe trí Ghaeilge: Peirspictíochtaí agus impleachtaí. [Oral Presentation], An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire , 10-MAY-22 - 11-MAY-22. [Details]
(2022)An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2022) Fás gairmiúil sa tumoideachas a spreagadh trí fhoghlaim agus trí mheasúnú teanga atá bunaithe ar ríomhphunann. [Oral Presentation], An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire , 10-MAY-22 - 11-MAY-22. [Details]
(2022)An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh,
Ní Chonchúir, A. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Ag droicheadú is ag dúnadh bearna: an idirghabháil mar ghníomh agus mar straitéis chumarsáide don mhúinteoir tumoideachais. [Oral Presentation], An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire , 10-MAY-22 - 11-MAY-22. [Details]
(2022)The 23rd Association of University Language Communities’ (AULC) Annual Conference, Envisage the Future: Reshaping Language Teaching and Learning,
Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Optimising high-quality digital language learning experiences for immersion teachers. [Oral Presentation], The 23rd Association of University Language Communities’ (AULC) Annual Conference, Envisage the Future: Reshaping Language Teaching and Learning, University of Nottingham, UK , 25-APR-22 - 27-APR-22. [Details]
(2022)The 23rd Association of University Language Communities’ (AULC) Annual Conference, Envisage the Future: Reshaping Language Teaching and Learning,
Nic an Fhailí, H. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Translanguaging as a pegagogical practice in a minority language context: Critiques and questions. [Oral Presentation], The 23rd Association of University Language Communities’ (AULC) Annual Conference, Envisage the Future: Reshaping Language Teaching and Learning, University of Nottingham, UK , 25-APR-22 - 27-APR-22. [Details]
(2022)Reimagining – Learning after the Pandemic Experience, Computers in Education Society of Ireland (CESI) Annual Conference,
O’ Brien, E. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Leading digital education post pandemic: Open Leadership and Innovation. [Oral Presentation], Reimagining – Learning after the Pandemic Experience, Computers in Education Society of Ireland (CESI) Annual Conference, Dublin, Ireland , 05-MAR-22. [Details]
(2022)INTED 2022, 6th Annual International Technology, Education and Development Conference,
O’ Brien, E. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Developing a hyflex community through e-assessment and feedback. [Oral Presentation], INTED 2022, 6th Annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain , 07-MAR-22 - 09-MAR-22. [Details]
(2022)INTED 2022, 6th Annual International Technology, Education and Development Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. (2022) From inspiration to implementation: Key enablers for digital transformation in teacher education. [Oral Presentation], INTED 2022, 6th Annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain , 07-MAR-22 - 09-MAR-22. [Details]
(2022)INTED 2022, 6th Annual International Technology, Education and Development Conference,
Ó Ceallaigh, T.J., Ní Dhuinnín, S. & Ní Chlochasaigh, K (2022) Supporting immersion teacher autonomy, motivation and success in language learning through digital multimodal feedback and assessment. [Oral Presentation], INTED 2022, 6th Annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain , 07-MAR-22 - 09-MAR-22. [Details]
(2022)Embracing Languages and Cultures for A Better World, 8th International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Ghallchobhair, M. (2022) Immersion teacher preparation and development in Ireland: An overview of policies, programmes and practices. [Oral Presentation], Embracing Languages and Cultures for A Better World, 8th International Conference on Immersion and Dual Language Education, Grand America Hotel, Salt Lake City, Utah, USA , 02-MAR-22 - 05-MAR-22. [Details]
(2022)Embracing Languages and Cultures for A Better World, 8th International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2022) E-portfolio-based language learning and assessment in immersion teacher professional development: Critical reflection, strategic thinking and independent action. [Oral Presentation], Embracing Languages and Cultures for A Better World, 8th International Conference on Immersion and Dual Language Education, Grand America Hotel, Salt Lake City, Utah, USA , 02-MAR-22 - 05-MAR-22. [Details]
(2022)Embracing Languages and Cultures for A Better World, 8th International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M. (2022) Secondary immersion teacher development as a process of identity transformation. [Oral Presentation], Embracing Languages and Cultures for A Better World, 8th International Conference on Immersion and Dual Language Education, Grand America Hotel, Salt Lake City, Utah, USA , 02-MAR-22 - 05-MAR-22. [Details]
(2022)An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh,
Ní Longaigh, E., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2022) Tionchar na forbartha gairmiúla ar fhorbairt an mhúinteora tumoideachais Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. [Oral Presentation], An Tríú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire , 10-MAY-22 - 11-MAY-22. [Details]
(2022)World CLIL 2022: Sharing Classrooms, Sharing Worlds,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Bheaglaoich, N. (2022) Unlocking unlimited potential: Technology-enhanced professional development for CLIL teachers. [Oral Presentation], World CLIL 2022: Sharing Classrooms, Sharing Worlds, The Hague, The Netherlands , 07-JUL-22 - 08-JUL-22. [Details]
(2022)World CLIL 2022: Sharing Classrooms, Sharing Worlds,
Ní Dhuinnín, S. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Expanding our horizons in CLIL: Examining secondary immersion teacher language knowledge in practice. [Oral Presentation], World CLIL 2022: Sharing Classrooms, Sharing Worlds, The Hague, The Netherlands , 07-JUL-22 - 08-JUL-22. [Details]
(2022)Teacher Education and Practice: Forsight and Hindsight, Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Spring Conference,
Capon, L. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Teacher leadership preparation and development in times of change: Opportunities and implications for teacher educators. [Oral Presentation], Teacher Education and Practice: Forsight and Hindsight, Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Spring Conference, Marino Institute of Education, Dublin, Ireland , 25-MAY-22 - 27-MAY-22. [Details]
(2022)To be, or not to be a Good Educator, ATEE 2022 Annual Conference,
Reale, J., O’ Brien, E., Ó Ceallaigh, T.J. & Connolly, C. (2022) Being cognisant of Universal Design for Learning (UDL) in a world full of Open Educational Resources (OER). [Oral Presentation], To be, or not to be a Good Educator, ATEE 2022 Annual Conference, Riga, Latvia , 29-AUG-22 - 31-AUG-22. [Details]
(2022)Innovating Higher Education Conference (I-HE2022),,
O’ Brien, E. & Ó Ceallaigh, T.J. (2022) Fostering community across physical and digital spaces in a hyflex environment: The role of feedback dialogue and literacy. [Oral Presentation], Innovating Higher Education Conference (I-HE2022),, Athens, Greece , 19-OCT-22 - 21-OCT-22. [Details]
(2022)International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2022, Transforming Education, Transforming Lives,
Ó Ceallaigh, T.J. & Dennehy, N. (2022) Initial teacher education for secondary immersion: Changing paradigms for changing times. [Oral Presentation], International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2022, Transforming Education, Transforming Lives, Seville, Spain , 07-NOV-22 - 09-NOV-22. [Details]
(2022)International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2022, Transforming Education, Transforming Lives,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2022) Reshaping immersion teacher education through e-portfolio-based language learning and assessment. [Oral Presentation], International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2022, Transforming Education, Transforming Lives, Seville, Spain , 07-NOV-22 - 09-NOV-22. [Details]
(2021)Teacher Day 2021 – Innovative Assessment,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Omprövning av bedömningen för den efterpandemiska eran: Ta reda på och gå vidare (Rethinking assessment for the postpandemic era: Taking stock and moving forward). [Keynote Speaker], Teacher Day 2021 – Innovative Assessment, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden , 29-SEP-21. [Details]
(2021)Múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal, Seimineár lae ar líne,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Múineadh na Gaeilge le cuidiú teicneolaíochta ar an tríú leibhéal. [Keynote Speaker], Múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal, Seimineár lae ar líne, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge , 09-JUN-21. [Details]
(2021)Professional development to address post-pandemic teachers’ competencies. Indonesian Guidance and Counselling Strategies Online Education Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Professional development of teachers: Towards educational leadership. [Keynote Speaker], Professional development to address post-pandemic teachers’ competencies. Indonesian Guidance and Counselling Strategies Online Education Conference, Indonesia , 10-JUN-21. [Details]
(2021)Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Webinar Series,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Building the future: Enhancing teacher educators’ teaching presence for the digital world. [Keynote Speaker], Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Webinar Series, Brussels, Belgium , 20-JAN-21. [Details]
(2021)The dynamics and challenges of teacher education for immersion and CLIL contexts: Preparing teachers to integrate language and content, Invited symposium,
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M (2021) Transformed identities: The process of secondary immersion teacher development. In D.J. Tedick & R. Fielding (symposium organisers). [Invited Lectures (Conference)], The dynamics and challenges of teacher education for immersion and CLIL contexts: Preparing teachers to integrate language and content, Invited symposium, World Congress on Applied Linguistics (AILA) 2021. Groningen, The Netherlands, , 15-AUG-21 - 21-AUG-21. [Details]
(2021)Working CLIL Virtual 2021, 2nd International Colloquium,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Integration, innovation and inclusion in CLIL. In M. Ellison (Round table organiser), Perspectives on CLIL, with X. Gisbert (CIEB), L. Bravo (Knightsbridge Examination Centre), P. Couto (U. of Coruña), W. Diaz (U. Guadalajara) and C. Ceia (U. Nova, Lisbon), Invited round table discussion. [Invited Lectures (Conference)], Working CLIL Virtual 2021, 2nd International Colloquium, University of Porto, Portugal , 27-MAR-21. [Details]
(2021)An 45ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann,
Ó Ceallaigh T.J., Dennehy, N., Ní Chonaill, M. & O’ Connor, A. (2021) An teanga agus an t ábhar a chomhtháthú san iarbhunscoil Lán-Ghaeilge sna chéad bhlianta den teagasc: Claochlú leanúnach. [Oral Presentation], An 45ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann, Baile Átha Cliath, Éirinn , 12-NOV-21 - 13-NOV-21. [Details]
(2021)An 45ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann,
Ní Bheaglaoich N. & Ó Ceallaigh T.J. (2021) An Fhoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga le cuidiú teicneolaíochta (R-FCÁT): Dícheangal nó Deis. [Oral Presentation], An 45ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann, Baile Átha Cliath, Éirinn , 12-NOV-21 - 13-NOV-21. [Details]
(2021)Innovation in Language Learning International Conference, Edition 14,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Asynchronous language learning: Student-informed strengths and shortcomings. [Oral Presentation], Innovation in Language Learning International Conference, Edition 14, Florence, Italy , 11-NOV-21 - 12-NOV-21. [Details]
(2021)ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chonchúir, A. (2021) Reconceptualising translanguaging practices for minority language immersion education: Implications for teacher education and curriculum design. [Oral Presentation], ICERI2021: 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain , 08-NOV-21 - 10-NOV-21. [Details]
(2021)I·HE2021 - Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning,
O’ Brien, E. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Enabling the digital leap: Pedagogical leaders transitioning from adopters to innovators in a digital learning ecosystem. [Oral Presentation], I·HE2021 - Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning, University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy , 03-NOV-21 - 05-NOV-21. [Details]
(2021)I·HE2021 - Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning,
Ó Ceallaigh, T.J., Säflund, Z. & Valcke, J. (2021) Choreographing virtual learning spaces in higher education: Re-envisioning and re-purposing pedagogy in a changed world - A cross-institutional study. [Oral Presentation], I·HE2021 - Higher Education in the new normal: the role of online, blended and distance learning, University of Bari Aldo Moro, Bari, Italy , 03-NOV-21 - 05-NOV-21. [Details]
(2021)Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference, Re-imagining and Remaking Teacher Education: Identity, Professionalism and Creativity in a Changed World,
Ó Ceallaigh, T.J., Ní Aogáin, S. & Ní Mhurchú, C. (2021) Crafting contemporary pedagogy for language and content instruction in elementary immersion: Re-imagining possibilities in teacher education. [Oral Presentation], Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference, Re-imagining and Remaking Teacher Education: Identity, Professionalism and Creativity in a Changed World, University of Warsaw, Poland , 09-SEP-21 - 11-SEP-21. [Details]
(2021)Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference, Re-imagining and Remaking Teacher Education: Identity, Professionalism and Creativity in a Changed World,
Ní Dhuinnín, S. & Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Teaching content through language and language through content online during COVID-19: Experiences of the secondary immersion teacher 2020-2021. [Oral Presentation], Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference, Re-imagining and Remaking Teacher Education: Identity, Professionalism and Creativity in a Changed World, University of Warsaw, Poland , 09-SEP-21 - 11-SEP-21. [Details]
(2021)Working CLIL Virtual 2021, 2nd International Colloquium,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Teacher development for content and language integration. [Oral Presentation], Working CLIL Virtual 2021, 2nd International Colloquium, University of Porto, Portugal , 26-MAR-21 - 27-MAR-21. [Details]
(2021)Education Studies Association of Ireland (ESAI) Conference 2021, Possibilities in education: Reimagining Connections with People, Purpose and Place,
Ó Ceallaigh, T.J., Dennehy, N., Ní Chonaill, M. & O’ Connor, A. (2021) An teagasc ábharbhunaithe san iarbhunscoil Lán-Ghaeilge: Dearcthaí múinteoirí faoi oiliúint agus múinteoirí luathghairme. [Oral Presentation], Education Studies Association of Ireland (ESAI) Conference 2021, Possibilities in education: Reimagining Connections with People, Purpose and Place, Online , 25-MAR-21 - 26-MAR-21. [Details]
(2021)Education Studies Association of Ireland (ESAI) Conference 2021, Possibilities in education: Reimagining Connections with People, Purpose and Place,
Ó Ceallaigh, T.J. (2021) Facilitating teaching presence in the asynchronous learning environment:Teacher educator predicaments and possibilities. [Oral Presentation], Education Studies Association of Ireland (ESAI) Conference 2021, Possibilities in education: Reimagining Connections with People, Purpose and Place, Online , 25-MAR-21 - 26-MAR-21. [Details]
(2020)ICLHE Symposium 2020, Transdisciplinary collaboration in ICLHE and EMI,
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) Teacher educator collaboration in ICLHE: From interdisciplinary to transdisciplinary knowledge creation. [Keynote Speaker], ICLHE Symposium 2020, Transdisciplinary collaboration in ICLHE and EMI, Centre for Modern Languages, University of Mons, Belgium , 15-OCT-20. [Details]
(2020)ELT Ireland 6th Annual Conference, Big ideas and their impact in ELT,
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) Revolutionising English language teaching through Content and Language Integration. [Keynote Speaker], ELT Ireland 6th Annual Conference, Big ideas and their impact in ELT, Dublin, Ireland , 22-FEB-20. [Details]
(2020)Féilte 2020, Teaching Council Festival of Education in Learning and Teaching Excellence,
Ó Ceallaigh, T.J., Dennehy, N., Ní Chonaill, M. & O’ Connor, A. (2020) Tús maith? Iniúchadh ar dhearcthaí múinteoirí faoi oiliúint agus múinteoirí ag tosú amach sa ghairm maidir leis an teagasc in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge, agus ar a dtaithí ar an teagasc sin. [Oral Presentation], Féilte 2020, Teaching Council Festival of Education in Learning and Teaching Excellence, seimineár gréasáin , 03-OCT-20. [Details]
(2020)Innovation in Language Learning International Conference, Edition 12,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chuaig, N. (2020) Reinvigorating language and literacy development through blogging and vlogging. [Oral Presentation], Innovation in Language Learning International Conference, Edition 12, Florence, Italy , 12-NOV-20 - 13-NOV-20. [Details]
(2020)ICERI2019: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation,
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) Nurturing teacher educators’ teaching presence in an asynchronous learning environment. [Oral Presentation], ICERI2019: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain , 09-NOV-20 - 11-NOV-20. [Details]
(2020)Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann – Ceiliúradh an Ghaeloideachais, An Chomhdháil Bhliantúil do Phríomhoidí agus do Phríomhoidí Tánaisteacha i nGaelcholáistí agus i Scoileanna Gaeltachta, Aonaid ag,
Ó Ceallaigh, T.J. (2020) An fhoghlaim ghairmiúil a threorú, a bhainistiú agus a cheiliúradh: Impleachtaí do cheannairí scoile. [Keynote Speaker], Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann – Ceiliúradh an Ghaeloideachais, An Chomhdháil Bhliantúil do Phríomhoidí agus do Phríomhoidí Tánaisteacha i nGaelcholáistí agus i Scoileanna Gaeltachta, Aonaid ag, Loch Garman , 29-JAN-20. [Details]
(2019)International Conference on Engaging Pedagogy (ICEP),
O’ Brien, E., Ní Chlochasaigh, K. & Ó Ceallaigh, T.J. (2019) The role of assessment literacy in encouraging students to choose alternative assessment modes. [Oral Presentation], International Conference on Engaging Pedagogy (ICEP), University of Limerick, Ireland , 13-DEC-19. [Details]
(2019)ICLHE 2019 Conference, Multilingualism and multimodality in Higher Education,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2019) Immersion teacher educator evaluation and professional development: Pedagogic transformation through blended learning. [Oral Presentation], ICLHE 2019 Conference, Multilingualism and multimodality in Higher Education, Universitat Jaume, Castellón, Spain , 15-OCT-19 - 18-OCT-19. [Details]
(2019)Seventh International Conference on Immersion and Dual Language Education,,
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Blended learning PD for immersion teachers: Purpose, practices and perspectives. In D.J. Tedick & J. Lachance (symposium organisers), Immersion teacher preparation: Partnerships and practices, Invited symposium. Transforming Communities through Multilingualism,. [Invited Lectures (Conference)], Seventh International Conference on Immersion and Dual Language Education,, Charlotte, North Carolina, USA, , 08-FEB-19. [Details]
(2019)The Next Generation, International Symposium on Bilingualism (ISB12),
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M (2019) Making the invisible visible: Facilitating language and content integration through professional development in secondary immersion. In D.J. Tedick (symposium organiser) Advances in immersion teacher education research, Invited symposium. [Invited Lectures (Conference)], The Next Generation, International Symposium on Bilingualism (ISB12), University of Alberta, Edmonton, Canada, , 23-JUN-19 - 28-JUN-19. [Details]
(2019)Transforming Communities through Multilingualism, Seventh International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Exploring the potential of the Common European Framework of Reference (CEFR) for improving immersion teachers’ professional growth. [Oral Presentation], Transforming Communities through Multilingualism, Seventh International Conference on Immersion and Dual Language Education, Charlotte, North Carolina, USA , 08-FEB-19. [Details]
(2019)Transforming Communities through Multilingualism, Seventh International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Cammarata, L. & Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Toward immersion teacher knowledge enrichment: Exploring the potential of the I-PCK Knowledge Base Framework for Integration. [Oral Presentation], Transforming Communities through Multilingualism, Seventh International Conference on Immersion and Dual Language Education, Charlotte, North Carolina, USA , 09-FEB-19. [Details]
(2019)European Association for Language Testing and Assessment Conference (EALTA 2019), Transitions in Language Assessment,,
Ní Chlochasaigh, K. & Ó Ceallaigh, T.J. (2019) CEFR practices and technology-based language assessment in higher education. [Oral Presentation], European Association for Language Testing and Assessment Conference (EALTA 2019), Transitions in Language Assessment,, Dublin City University, Dublin, Ireland , 31-MAY-19 - 02-JUN-19. [Details]
(2019)EdTech2019, The Digital Transformation of Irish Higher and Further Education – Real or Imagined?,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K (2019) Building linguistic systems through online learning. [Oral Presentation], EdTech2019, The Digital Transformation of Irish Higher and Further Education – Real or Imagined?, Dundalk Institute of Technology, Dundalk, Ireland , 30-MAY-19 - 31-MAY-19. [Details]
(2019)World Association of Lesson Studies Conference (WALS 2019), Crafting Sustainable Pedagogies for Teaching and Learning,,
Ó Ceallaigh, T.J., Hourigan, M. & Leavy, A. (2019) Cultivating pre-service immersion teachers’ professional development through Lesson Study. [Oral Presentation], World Association of Lesson Studies Conference (WALS 2019), Crafting Sustainable Pedagogies for Teaching and Learning,, Amsterdam, The Netherlands , 03-SEP-19 - 06-SEP-19. [Details]
(2019)World Conference on Online Learning 2019, Transforming Lives and Societies,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2019) Generating immersion teacher language awareness through online learning. [Oral Presentation], World Conference on Online Learning 2019, Transforming Lives and Societies, Dublin, Ireland , 03-NOV-19 - 07-NOV-19. [Details]
(2019)ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation,
Ó Ceallaigh, T.J., Ó Laoire, M. & Uí Chonghaile, M. (2019) Secondary immersion teacher development as an unfolding process. [Oral Presentation], ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain , 11-NOV-19 - 14-NOV-19. [Details]
(2019)ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation,
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Discovering the art of immersion pedagogy through blogging. [Oral Presentation], ICERI2019: 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain , 11-NOV-19 - 14-NOV-19. [Details]
(2019)Innovation in Language Learning International Conference, Edition 12,
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) Advancing scholarship in immersion teaching and learning through blogging. [Oral Presentation], Innovation in Language Learning International Conference, Edition 12, Florence, Italy , 14-NOV-19 - 15-NOV-19. [Details]
(2019)An 43ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann,
Ó Ceallaigh T.J. & Ní Chuaig, N. (2019) Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Forbairt na teanga agus na litearthachta le cuidiú teicneolaíochta in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. [Oral Presentation], An 43ú Chomhdháil Bhliantúil Cumann Litearthachta na hÉireann, Baile Átha Cliath, Éirinn , 08-NOV-19 - 09-NOV-19. [Details]
(2019)ICLHE 2019 Conference, Multilingualism and multimodality in Higher Education,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochasaigh, K. (2019) Cultivating immersion teachers’ linguistic proficiency through active blended learning. [Oral Presentation], ICLHE 2019 Conference, Multilingualism and multimodality in Higher Education, Universitat Jaume, Castellón, Spain , 15-OCT-19 - 18-OCT-19. [Details]
(2019)The Next Generation, International Symposium on Bilingualism (ISB12),
Ó Ceallaigh, T.J. (2019) (Symposium discussant). Multilayered language resources in content learning: A look at CBI and CLIL contexts. With T. Nikula (University of Jyväskylä, Finland) and L. Langman (University of Texas at San Antonio, Texas, USA). [Invited Lectures (Conference)], The Next Generation, International Symposium on Bilingualism (ISB12), University of Alberta, Edmonton, Canada , 23-JUN-19 - 28-JUN-19. [Details]
(2018)International Conference on Quality of Bilingual Programs in Higher Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Integrating the Common European Framework of Reference (CEFR) in a blended learning Irish-medium teacher education programme: Evidence-based practices and data driven instruction. [Oral Presentation], International Conference on Quality of Bilingual Programs in Higher Education, Universidad de Huelva, España, , 10-MAY-18 - 12-MAY-18. [Details]
(2018)An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, An dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas,
Ó Laoire, M, Ó Ceallaigh, T.J. & Uí Chonghaile, M. (2018) Comhtháthú ábhar agus teanga san iarbhunscoil lán-Ghaeilge/Ghaeltachta: I dtreo eispéiris forbartha gairmiúla chun dea-chleachtais a nochtadh. [Oral Presentation], An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais, An dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, Éire , 18-MAY-18 - 19-MAY-18. [Details]
(2018)Immersion Education: Opportunities and Best Practices, The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education,
Leavy, A., Hourigan, M. & Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Moving from defending content as priority to becoming immersion-responsive: exploring the negotiated spaces of immersion teacher educators. [Oral Presentation], Immersion Education: Opportunities and Best Practices, The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland , 18-MAY-18 - 19-MAY-18. [Details]
(2018)World Association of Lesson Studies International Conference 2018 (WALS 2018),
Leavy, A., Hourigan, M. & Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Lesson Study in teacher preparation: Driving inquiry and teacher noticing. [Oral Presentation], World Association of Lesson Studies International Conference 2018 (WALS 2018), Beijing, China , 23-NOV-18 - 26-NOV-18. [Details]
(2018), Immersion Education: Opportunities and Best Practices, The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Uiscí suaite na hoideolaíochta tras-teanga san oideachas lán-Ghaeilge / The tumultuous waters of cross-lingual pedagogy in Irish-medium education. In T. Hickey (symposium organiser), Trasteangú: Critící agus ceisteanna / Translanguaging in the Irish context: Problems and possibilities. [Invited Lectures (Conference)], , Immersion Education: Opportunities and Best Practices, The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland , 18-MAY-18 - 19-MAY-18. [Details]
(2018)The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Shéaghdha, A. (2018) Internal school review and self-evaluation in immersion: Identifying priorities for change. In T.J. Ó Ceallaigh (symposium organiser), Developing teaching and leadership capacity in immersion, Immersion Education: Opportunities and Best Practices. [Invited Lectures (Conference)], The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland , 18-MAY-18 - 19-MAY-18. [Details]
(2018)The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) (symposium organiser and presenter). Developing teaching and leadership capacity in immersion. With D. Tedick & C. Mathieu (University of Minnesota, USA), A. Ní Shéaghdha (University College, Cork) and L. Cammarata (University of Alberta, Canada). Immersion Education: Opportunities and Best Practices. [Invited Lectures (Conference)], The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland , 18-MAY-18 - 19-MAY-19. [Details]
(2018)Tionól Forbartha Gaeloideachas 2018,
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) (Riarthóir an tsiompóisiam). An Ghaeilge lastigh agus lasmigh den scoil: An nuálaíocht a chur i ngníomh. Le Máire Ní Neachtain (Coláiste Mhuire gan Smál), Donncha Ó Treasaigh (Gaelcholáiste Luimnigh), Máiréad Ní Chatháin Uí Chonchúir (Gaelscoil Lios Tuathail) agus Maebh Uí Ainiféin (Gaelcholáiste an Phiarsaigh). [Invited Lectures (Conference)], Tionól Forbartha Gaeloideachas 2018, Óstán an Clayton, Gaillimh , 16-NOV-18. [Details]
(2018)Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC18),
Ó Ceallaigh T.J. & Ó Brolcháin, C. (2018) Teachers and translanguaging in Irish-medium education: Causes and consequences. [Oral Presentation], Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC18), Marino Institute of Education – Trinity College Dublin, Ireland , 01-FEB-18 - 03-FEB-18. [Details]
(2018)Leaght Ned Maddrell,
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) Research outcomes of Irish-medium education in the Republic of Ireland: Promise and Pitfalls / Troaryn-ronsee voish bunscoillyn Yernish ayns Pobblaght Nerin: Mie as Sie. [Keynote Speaker], Leaght Ned Maddrell, St. John’s Conference Centre, St. Johns, Isle of Man , 08-NOV-20. [Details]
(2018)Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta/ CAER, Ilteangachas: Ó theoiric go cleachtas,
Ó Ceallaigh, T.J. (2018) An tumoideachas agus an toideachas mionteanga: Machnamh agus dul chun cinn. [Keynote Speaker], Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta/ CAER, Ilteangachas: Ó theoiric go cleachtas, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feiriste , 15-MAR-18. [Details]
(2017)Language in Focus 2017, Multiple Perceptual Frames on ELT and SLA,
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Unearthing teacher language awareness through Lesson Study. [Oral Presentation], Language in Focus 2017, Multiple Perceptual Frames on ELT and SLA, Famagusta, Cyprus , 02-MAR-17 - 04-MAR-17. [Details]
(2017)International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker,,
Ó Ceallaigh, T.J. & McPake, J. (2017) Beyond dual monolingualism in Irish-medium and Gaelic-medium immersion: Teachers’ perspectives on policy and practice. In T.J. Ó Ceallaigh (colloquia organiser), Exploring teachers’ pedagogical experiences and perspectives of facilitating cross-lingual connections in instruction. [Invited Lectures (Conference)], International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker,, University of Limerick, Ireland , 11-JUN-17 - 15-JUN-17. [Details]
(2017)International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker,
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) (colloquia organiser and presenter). Exploring teachers’ pedagogical experiences and perspectives of facilitating cross-lingual connections in instruction. With B. Jones (Bangor University, Wales), J. McPake (University of Strathclyde, Scotland), M. Ní Iarlaithe (University of Limerick, Ireland), E. Duder (Auckland University of Technology, New Zealand) and C. Ó Brolcháin (Mary Immaculate College, Limerick, Ireland),. [Invited Lectures (Conference)], International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker, University of Limerick, Ireland , 11-JUN-17 - 15-JUN-17. [Details]
(2017)5th International Congress of Educational Sciences and Development,
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Second language education and sociocultural theory. In Dra. Mª Teresa del Olmo Ibáñez (symposium organiser), Descripción general y planteamiento holísitico de la didáctica de la lengua y la literatura como medio de integración general., Invited symposium,. [Invited Lectures (Conference)], 5th International Congress of Educational Sciences and Development, Palacio de la Magdalena, Santander, España , 25-MAY-17 - 27-MAY-17. [Details]
(2017)Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG,
Ó Ceallaigh T.J. & Ó hAiniféin, M. (2017) Ó Rang na Naíonán go Rang na hArdteiste: Borradh, Beachtú agus Buanú na Teanga. [Oral Presentation], Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG, An Muileann gCearr, An Iarmhí , 24-NOV-17. [Details]
(2017)The10th Edition of the International Conference on Language Learning,
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Twitter as a pedagogy of possibility in second language teacher education. [Invited Lectures (Conference)], The10th Edition of the International Conference on Language Learning, Florence, Italy , 09-NOV-17 - 10-NOV-17. [Details]
(2017)AILA 18th World Congress of Applied Linguistics, Innovation and Epistemological Challenges in Applied Linguistics,
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Scaffolding language learning through technology in teacher education. [Oral Presentation], AILA 18th World Congress of Applied Linguistics, Innovation and Epistemological Challenges in Applied Linguistics, The Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, , 23-JUL-17 - 28-JUL-17. [Details]
(2017)International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker,
Ní Shéaghdha, A. & Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Linguistic diversity across diverse Irish-medium educational contexts in Ireland: Extrapolating indicators of good practice. [Oral Presentation], International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker, University of Limerick, Ireland , 11-JUN-17 - 15-JUN-17. [Details]
(2017)The Sixth International Research Methods Summer School (IRMSS), Perennial Questions and Innovative Methods: Language, Learning and Culture across Schools, Communities and Society,,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Brolcháin, C. (2017) Language choices and ideologies in Irish-medium education. [Oral Presentation], The Sixth International Research Methods Summer School (IRMSS), Perennial Questions and Innovative Methods: Language, Learning and Culture across Schools, Communities and Society,, Mary Immaculate College, Limerick, Ireland , 19-MAY-17 - 20-MAY-17. [Details]
(2017)Comhdháil Oideachais, Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas, Ionad Taighde san Oideachas Lán-Ghaeilge,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ó Brolcháin, C. (2017) Trasteangú san oideachas lán-Ghaeilge: Deiseanna agus dúshláin. [Oral Presentation], Comhdháil Oideachais, Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas, Ionad Taighde san Oideachas Lán-Ghaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feiriste , 03-MAY-17. [Details]
(2017)Comhdháil Oideachais, Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas, Ionad Taighde san Oideachas Lán-Ghaeilge,
Ó Ceallaigh, T.J. (2017) Feasacht teanga múinteoirí a nochtadh tríd an Staidéar Ceachta. [Invited Lectures (Workshops)], Comhdháil Oideachais, Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas, Ionad Taighde san Oideachas Lán-Ghaeilge, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feiriste , 03-MAY-17. [Details]
(2017)Language in Focus 2017, Multiple Perceptual Frames on ELT and SLA,
Ó Ceallaigh, T.J., Hourigan, M. & Leavy, A. (2017) Towards a reconceptualization of classroom pedagogy in immersion education. [Oral Presentation], Language in Focus 2017, Multiple Perceptual Frames on ELT and SLA, Famagusta, Cyprus , 02-MAR-17 - 04-MAR-17. [Details]
(2016)The Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) (symposium organiser and presenter). Educational Innovations in Immersion Teacher Preparation and Development. With S. Björklund and K. Mård-Miettinen (University of Vaasa, Finland), L. Cammarata, Martine Cavanagh (University of Alberta, Canada) and Sylvie Blain (Université de Moncton, Canada), M. Alencastre (University of Hawai‘i at Hilo, Hawaiʻi) and D.J. Tedick (University of Minnesota, USA). Invited symposium,. [Invited Lectures (Conference)], The Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education, Minneapolis, USA , 20-OCT-16 - 22-OCT-16. [Details]
(2016)The Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Integrating language and content in immersion pedagogy: New avenues in teacher education. In T.J. Ó Ceallaigh (symposium organiser), Educational innovations in immersion teacher preparation and development, Invited symposium,. [Invited Lectures (Conference)], The Sixth International Conference on Immersion and Dual Language Education, Minneapolis, USA , 20-OCT-16 - 22-OCT-16. [Details]
(2016)Global Learn 2016 Ireland, Global Conference on Learning and Technology,
Ó Ceallaigh, T. J. & Ryan, D. (2016) Fostering immersion teacher linguistic competence through a blended learning approach: A new discursive space. [Oral Presentation], Global Learn 2016 Ireland, Global Conference on Learning and Technology, Limerick, Ireland , 28-APR-16 - 29-APR-16. [Details]
(2016)Conversations in the Consortium Series 2015-2016,
Ó Ceallaigh, T.J. & Ryan, D. (2016) Using blended learning to enhance immersion teacher language proficiency: Principles, practices and perspectives. [Oral Presentation], Conversations in the Consortium Series 2015-2016, University of Limerick, Limerick, Ireland , 25-APR-16. [Details]
(2016)Bilingualism/Multilingualism and Education in Ireland. Celebrating Multilingualism in Ireland 2016,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Linguistic diversity in education: Meeting the needs of diverse student populations. In R. Ní Fhrighil, S. Antonijevic and C. Nic an Ultaigh (National University of Ireland Galway). (Symposium organisers). [Invited Lectures (Conference)], Bilingualism/Multilingualism and Education in Ireland. Celebrating Multilingualism in Ireland 2016, National University of Ireland Galway, Ireland , 23-APR-16. [Details]
(2016)The 9th Edition of the International Conference on Language Learning,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Confronting issues in Irish-medium immersion teacher education research through technology-enhanced language learning. [Oral Presentation], The 9th Edition of the International Conference on Language Learning, Florence, Italy , 17-NOV-16 - 18-NOV-16. [Details]
(2016)Comhdháil GAELSCOILEANNA, Ag Fíorú na Físe,,
Ní Shéaghdha, A. & Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Critéir aitheantais cuí um dhearbhú cáilíochta agus dea-chleachtais do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge ar bhonn uile Éireann. [Oral Presentation], Comhdháil GAELSCOILEANNA, Ag Fíorú na Físe,, Cill Chainnigh, Éire , 11-NOV-16 - 12-NOV-16. [Details]
(2016)Comhdháil Oideachais NAPD i gcomhpháirt le COGG, Gaelscoileanna agus Foras Patrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge, Soláthar múinteoirí don iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge: Deiseanna agus dúshláin,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) An cheannaireacht theagascach san oideachas Lán-Ghaeilge. [Keynote Speaker], Comhdháil Oideachais NAPD i gcomhpháirt le COGG, Gaelscoileanna agus Foras Patrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge, Soláthar múinteoirí don iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge: Deiseanna agus dúshláin, Túr an Chloig, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Baile Átha Cliath , 22-SEP-16. [Details]
(2016)Plurilingualism: From Theory to Practice, Education Society of the European Regions (CAER) Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Immersion education: Using languages to learn and learning to use languages. [Keynote Speaker], Plurilingualism: From Theory to Practice, Education Society of the European Regions (CAER) Conference, Trim, Co. Meath , 03-MAR-16. [Details]
(2016)Language in Focus 2016, From Theory to Practice: New Directions in ELT and Applied Linguistics,
Ó Ceallaigh, T.J. (2016) Integration of theory and practice in CLIL: Lessons from lesson study. [Oral Presentation], Language in Focus 2016, From Theory to Practice: New Directions in ELT and Applied Linguistics, Istanbul, Turkey , 10-MAR-16 - 12-MAR-16. [Details]
(2015)4th International Conference on Language, Education and Diversity (LED 2015),
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) Competing pedagogical tensions in immersion: Content-based instruction and form-focused instruction. [Oral Presentation], 4th International Conference on Language, Education and Diversity (LED 2015), University of Auckland, Auckland, New Zealand , 23-NOV-15 - 26-NOV-15. [Details]
(2015)XVI International Congress of the Spanish Society of Teaching Language and Literature, The Learning of Languages and Literatures in a context of Plurilingual Education,
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) Blended language learning for L2 teachers: Instructional design fundamentals. [Oral Presentation], XVI International Congress of the Spanish Society of Teaching Language and Literature, The Learning of Languages and Literatures in a context of Plurilingual Education, Universidad de Alicante,
Facultad de Educación, Alicante, Spain , 10-DEC-15 - 12-DEC-15. [Details]
(2015)The Sixteenth Annual Conference of the Irish Learning Technology Association, Beyond the Horizon: Policy, Practice and Possibilities,
Ó Ceallaigh, T.J. & Hyland P. (2015) Designing pathways for blended learning: Bua nó dua. [Oral Presentation], The Sixteenth Annual Conference of the Irish Learning Technology Association, Beyond the Horizon: Policy, Practice and Possibilities, University of Limerick, Limerick, Ireland , 28-MAY-15 - 29-MAY-15. [Details]
(2015)The IAFOR International Conference on Language Learning, Education, Power and Empowerment: Developing Transnational Spaces,
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) The role of first language (L1) in second language (L2) learning in immersion: An insight into immersion teachers' understandings. [Oral Presentation], The IAFOR International Conference on Language Learning, Education, Power and Empowerment: Developing Transnational Spaces, Crowne Plaza Dubai Festival City, Dubai, United Arab Emirates , 08-MAR-15 - 10-MAR-15. [Details]
(2015)An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, An Tumoideachas: Bua nó Dua?,
Ó Ceallaigh, T.J. (2015) Ag plé le rigor mortis teangeolaíochta: Dearcthaí agus cleachtais mhúinteoirí an tumoideachais. [Oral Presentation], An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas, An Tumoideachas: Bua nó Dua?, Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh, Éire , 15-MAY-15 - 16-MAY-15. [Details]
(2015)The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education, Immersion Education: Easy or Challenging?,
Ó Ceallaigh, T.J., Leavy, A. & Hourigan, M. (2015) Bridging language and content in immersion: A lesson study approach. [Oral Presentation], The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education, Immersion Education: Easy or Challenging?, Mary Immaculate College, University of Limerick, Limerick, Ireland , 15-MAY-15 - 16-MAY-15. [Details]
(2015)Teagasc Education Staff Conference, Innovation in Teaching Practice,
Ó Ceallaigh, T.J. & Hyland P. (2015) Blended learning design: Critical questions and innovative responses. [Oral Presentation], Teagasc Education Staff Conference, Innovation in Teaching Practice, Kildalton College, Piltown, Co. Kilkenny, Ireland , 30-JUN-15. [Details]
(2014)66th OMEP World Assembly and International Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. (2014) Inventing tomorrow: The Irish language as a cultural tool in early childhood care and education in Ireland. [Keynote Speaker], 66th OMEP World Assembly and International Conference, University College, Cork, Ireland , 01-JUL-14. [Details]
(2014)Comhdháil GAELSCOILEANNA, Leanúntas Ionsparáideach an Oideachas Lán-Ghaeilge,
Ó Ceallaigh, T.J. (2014) Cumhacht na cainte: Cumarsáid, cruinneas agus cognaíocht sa chomhthéacs lán-Ghaeilge. [Keynote Speaker], Comhdháil GAELSCOILEANNA, Leanúntas Ionsparáideach an Oideachas Lán-Ghaeilge, An Bóthar Buí, Co. na Mí , 20-NOV-14. [Details]
(2014)XXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada,
Ó Ceallaigh, T.J. (2014) Content and language integrated learning in the Irish-immersion context:Two sides of the same coin. [Oral Presentation], XXII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, Universidad Pablo Olavide, Seville, Spain , 03-APR-14 - 05-APR-14. [Details]
(2014)Fifth International Conference on Language Immersion Education. Immersion 2014: Mainstreaming Access to Multilingual Communities,
Ó Ceallaigh, T.J. (2014) Pedagogical dilemmas in immersion education: Voices from the inside. [Oral Presentation], Fifth International Conference on Language Immersion Education. Immersion 2014: Mainstreaming Access to Multilingual Communities, Salt Lake City, Utah, U.S.A , 15-OCT-14 - 18-OCT-14. [Details]
(2013)Eighth International Conference on Language Teacher Education: Preparing Language Teacher Educators to meet National and Global Needs,
Ó Ceallaigh, T.J. (2013) Practice what you preach: Exploring tensions between teachers’ perceptions and pedagogical practices in relation to form-focused instruction in immersion education. [Oral Presentation], Eighth International Conference on Language Teacher Education: Preparing Language Teacher Educators to meet National and Global Needs, National Capital Language Resource Centre, The George Washington University, Washington, D.C., USA , 30-MAY-13 - 01-JUN-13. [Details]
(2013)Educational Studies Association of Ireland Annual Conference,
Ní Chróinín, D., Ní Mhurchú, S. & Ó Ceallaigh, T.J. (2013) Language learning through physical education: An exploration in the primary school. [Oral Presentation], Educational Studies Association of Ireland Annual Conference, Limerick, Ireland , 21-MAR-13 - 23-MAR-13. [Details]
(2013)The Inaugural European Conference on Language Learning: Shifting Paradigms, Informed Responses,
Ó Ceallaigh, T.J. (2013) Form-focused instruction in immersion education: Exploring tensions between teachers' perceptions and pedagogical practices. [Oral Presentation], The Inaugural European Conference on Language Learning: Shifting Paradigms, Informed Responses, Brighton, UK , 09-JUL-13 - 13-JUL-13. [Details]
(2013)2013 American Council on the Teaching of Foreign Languages Annual Convention and World Language Expo,
Ó Ceallaigh, T.J. (2013) The immersion teacher, experiential immersion pedagogy and form-focused instruction - An unfolding story. [Oral Presentation], 2013 American Council on the Teaching of Foreign Languages Annual Convention and World Language Expo, Orlando, Florida, USA , 22-NOV-13 - 24-NOV-13. [Details]
(2012)Immersion 2012 Conference: Bridging Contexts for a Multilingual World,
Ó Ceallaigh, T.J. (2012) Dissolving boundries: Form-focused instruction in experiential immersion pedagogy. [Oral Presentation], Immersion 2012 Conference: Bridging Contexts for a Multilingual World, Minnesota, USA , 18-OCT-12 - 20-OCT-12. [Details]
(2012)Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta,
Ó Ceallaigh, T.J. (2012) Cumhacht na cainte - Aiseolas idirghníomhach an mhúinteora i suíomh an tumoideachais. [Oral Presentation], Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta, Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feiriste , 14-MAR-12 - 15-MAR-12. [Details]
(2012)Meeting the Challenges of Immersion Education Summer School,
Ó Ceallaigh, T.J. (2012) A critical examination of key aspects of teachers’ practice in facilitating immersion language learning in Irish-medium education: Emerging findings. [Oral Presentation], Meeting the Challenges of Immersion Education Summer School, University of Minnesota, USA , 11-JUL-12 - 15-JUL-12. [Details]
(2011)Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta,
Ó Ceallaigh, T.J. (2011) Spreag an Ghaeilge le spraoi: Sealbhú agus úsáid na teanga. [Oral Presentation], Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta, Béal Feiriste , 15-MAR-11 - 16-MAR-11. [Details]
(2011)Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta,
Ó Ceallaigh, T.J. (2011) Lúcháir an léinn: An t-úrscéal sa suíomh oideachais lán-Ghaeilge. [Oral Presentation], Comhdháil Comhairle na Gaelscolaíochta, Béal Feiriste , 15-MAR-11 - 16-MAR-11. [Details]
(2011)Minority Languages, Collateral Languages and Bi-/Plurilingual Education Conference,
Ó Ceallaigh, T.J. (2011) Ireland’s linguistic landscape and educational context: Facing challenge and recognising opportunity. [Oral Presentation], Minority Languages, Collateral Languages and Bi-/Plurilingual Education Conference, European Centre for Modern Languages, Graz, Austria , 16-FEB-11 - 18-FEB-11. [Details]
(2011)Comhdháil Gaelscoileanna,
Ó Ceallaigh, T.J. (2011) Spreag an Ghaeilge le spraoi: Sealbhú agus úsáid na teanga. [Oral Presentation], Comhdháil Gaelscoileanna, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí , 19-NOV-11 - 21-NOV-19. [Details]
(2010)An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas,
Mac Corraidh, S. & Ó Ceallaigh, T.J. (2010) Clár na comhpháirtíochta thuaidh theas don oideachas lán-Ghaeilge 2010/2011. [Keynote Speaker], An Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas, Oifigí na Comhairle, Ard Mhacha , 15-DEC-10. [Details]

Professional Associations

 AssociationFunctionFrom / To
Integrating Content and Language in Higher Education (ICLHE) Board member/
Irish Association of Applied Linguistics (IRAAL) Active Member/
British Association of Applied Linguistics (BAAL) Active Member/
Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Active Member/
Technology Learning Association (TLA) Active Member/
The European Distance and E-Learning Network (EDEN) Active Member/
The Association of Teacher Education in Europe (ATEE) Administrative Council Member/

Consultancy

 ClientDescription
M Ed in Gaelic Education with Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands, Scotland
External Examiner
MA Primary Education with Gaelic in University of Edinburgh, Scotland
External Examiner
Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) in NIU Galway, Ireland
External Examiner
Postgraduate Certificate in Education (PGCE) – Irish-medium Education in St Marys University College, Belfast
External Examiner
B.Ed. Primary (Irish) - St Marys University College, Belfast
External Examiner
BA Liberal Arts (Irish) - St Marys University College, Belfast
External Examiner
NUI Scholarship and Prize in Education
Review Panel Member

Outreach Activities

 Description

Gaelscoileanna Teoranta, Board member, 2014-2017

Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Cork, Board of Management member, 2014-2019

St. Patrick’s Girls’ School, Gardiners Hill, Cork, Board of Management member, 2019 – present

Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Cork, Chairperson, Board of Management 2020 – present

Journal Activities

 JournalRoleTo / From
Innovation In Language Learning And Teaching Referee-
Journal Of Multilingual Theories And Practices Referee-
Journal Of Immersion And Content-Based Language Education Member of Editorial Board01-JAN-19 -
Journal Of Immersion And Content-Based Language Education Guest Editor01-JAN-17 - 01-JAN-18
European Journal Of Teacher Education Guest Editor01-JAN-22 - 01-JAN-23
Taighde Agus Teagasc Referee-
Comhar Taighde Referee-
International Journal Of Bilingual Education And Bilingualism Referee-
Irish Educational Studies Referee-
Journal Of Immersion And Content-Based Language Education Referee-
The Irish Teachers’ Journal Referee-
European Journal Of Teacher Education Referee-
Teaching And Teacher Education Referee-
Teanga Referee-
Reading Research Quarterly Referee-
European Early Childhood Education Research Journal Referee-
Léann - Iris Chumann Léann Na Litríochta Referee-

Other Activities

 Description

Current Research Supervision at Taught Doctoral Level

 • Ní Dhulchaointigh, E. (2022 -) Foghlaim, sealbhú agus úsáid teanga a shaibhriú i gcomhthéacs na matamaitice sna hardranganna i ngaelscoileanna. (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh)
 • Capon, L. (2021 -) School leadership: The role of leading literacy in large Irish primary schools (Structured PhD in Literacy Education, Mary Immaculate College)
 • Ní Chonchubhair, H. (2021 -) An tumoideachas déanach: Deis eile sna scoileanna DEIS. (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh) – i gcomhpháirt leis an Dr Karen Ní Chlochasaigh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach agus an Dr Niamh Dennehy, Coláiste na hOllscoile Corcaigh)
 • Ní Luasa, C. (2021 - ) Staidéar ar ról na ceannaireachta sa tumoideachas i mbunú, i mbainistiú agus i mbisiú Gaelscoile. (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh) - i gcomhpháirt le Dr Karen Ní Chlochasaigh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach)
 • Nic an Fhailí, H. (2021 -) Iniúchadh ar chleachtais an trasteangaithe i nGaelscoileanna. (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh)
 • Ó Lionáird, T. (2021 -) Tionchar an pholasaí don oideachas Gaeltachta ar eispéireas, féiniúlacht agus ról an phríomhoide iar-bhunscoile Gaeltachta: Cás staidéar ar cheithre iarbhunscoil Ghaeltachta. (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh) – i gcomhpháirt leis an Ollamh Muiris Ó Laoire, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan agus an leis an Ollamh Kathy Hall, Coláiste na hOllscoile Corcaigh)
 • Savage, N. (2021 -) An autoethnographic inquiry investigating reading for pleasure in a rural Irish school (Structured PhD in Literacy Education) – with Dr Josephine Brady, Mary Immaculate College, Limerick)
 • Ní Mhurchú, C. (2021- ) Iniúchadh ar theagasc foirm-dhírithe ar bhonn scoile uile: an spreagfar athrú cleachtais i measc múinteoirí bunscoile tumoideachais má chuirfear forbairt ghairmiúil leanúnach chórasach ar bun? (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh) – i gcomhpháirt leis an Dr Sylvaine Ní Aogain, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach agus leis an Ollamh Kathy Hall, Coláiste na hOllscoile Corcaigh)
 • Ní Chonchúir, A. (2021 - ) Tascanna idirghabhála tras-teangeolaíocha sa seomra ranga Gaeloideachais iarbhunscoile – tionchar ar fhorbairt an mhúinteora. (PhD san Oideachas I gColáiste na hOllscoile Corcaigh) – i gcomhpháirt leis an Dr Niamh Dennehy, Coláiste na hOllscoile Corcaigh)
 • Nic Airt, C. (2021 - ) Staidéar comparáideach eitneagrafaíoch ar ghnóthachtáil dhaltaí ar mheán-leibheal inniúlachta ag an mbun léibhéal idir scoileanna T1 agus Scoileanna T2. (PhD san Oideachas i gColáiste na hOllscoile Corcaigh) - i gcomhpháirt leis an Ollamh Muiris Ó Laoire, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan
 • Ní Ghallchobhair, M. (2019 - ) Ullmhú múinteoirí don suíomh tumoideachais: Staidéar ar úsáid agus ar éifeacht an chomhtháthaithe ábhair agus teanga (FCÁT) in Oideachas Tosaigh Múinteoirí (OTM) trí mheán na Gaeilge (PhD san Oideachas)
 • Ní Bheaglaoich, N. (2019 - ) Conas a fhorbraítear bonn eolais an mhúinteora maidir le straitéisí múinte teagaisc theanga na matamaitice trí Ghaeilge i ranganna na naíonán i mbunscoil T2? (PhD san Oideachas) - i gcomhpháirt le Dr Karen Ní Chlochasaigh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach)
 • Ní Choirbín, A. (2018 - ) Technology enhanced second language learning in English-medium post primary schools. (Structured PhD in Applied Linguistics) – with Dr Joan O’ Sullivan, Mary Immaculate College, Limerick
 • Rennison, E.A. (2017 - ) Ról na mothachtála i bhfoghlaim na Gaeilge ar chúrsa oiliúint tosaigh múinteoirí (PhD san Oideachas) – i gcomhpháirt leis an Dr Deirdre Ní Loingsigh, Ollscoil Luimnigh.
 • Beecher, A. (2017 - ). Ról na hamhránaíochta i sealbhú teanga i rang na naíonán sa tumoideachas. (PhD san Oideachas)International Mobility / Visiting Scholar Positions

29/11/18 – 30/11/18 - Renmin University of China (RUC)
No. 59 Zhongguancun Street, Haidian District Beijing, 100872, P.R. China. Erasmus + Call 2015 – KA107 – Mobility of Staff in higher education – International staff mobility for teaching and training activities

25/11/18 – 28/11/18 - Beijing Language and Culture University (BLCU),
15 Xueyuan Rd., Haidian Dist. Beijing 100083 P. R. China. Erasmus + Call 2015 – KA107 – Mobility of Staff in higher education – International staff mobility for teaching and training activities

20/04/18 – 25/04/18  - University of Montenegro,
81000 Podgorica, Montenegro. Erasmus + Call 2015 – KA1 – Mobility of Staff in higher education – International staff mobility for teaching and training activities

03/01/17 – 09/01/17  - Beijing Language and Culture University (BLCU),
15 Xueyuan Rd., Haidian Dist. Beijing 100083 P. R. China. Erasmus + Call 2015 – KA1 – Mobility of Staff in higher education – International staff mobility for teaching and training activities

27/12/16 – 02/01/17  - Renmin University of China (RUC),
No. 59 Zhongguancun Street, Haidian District Beijing, 100872, P.R. China. Erasmus + Call 2015 – KA1 – Mobility of Staff in higher education – International staff mobility for teaching and training activitiesService to Professional Conferences

 • Scientific Committee Member/Reviewer: Integration of Content and Language in Higher Education (ICLHE) Annual Conference, EMI, ICLHE and Englishization: Reflecting on the changing university, Maastricht University, Belgium, 18-21 October 2022.
 • Organising Committee Member/Scientific Committee Member/Reviewer: Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference, To be, or not to be a Great Educator. Riga, Latvia, 29-20 August 2022.
 • Conference Director/Chair: An Triú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas:An Cheannaireacht agus Croíchumais / The Third All-Ireland Research Conference on Immersion Education – Immersion Education: Leadership and Key Competencies. Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland. 06-07 May 2022.
 • Scientific Committee Member/Reviewer:Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) Annual Conference, (Re)imagining & Rethinking Teacher Education, University of Warsaw, Poland, 10-12 September 2021.
 • Scientific Committee Member/Reviewer: Integration of Content and Language in Higher Edication (ICLHE) Online Symposium, EMI and Englishization: Reflecting on the changing university, Maastricht University, Belgium, 19-22 October 2021.
 • Co-convenor and co-producer of ICLHE 2020 Online Symposium, Transdisciplinary collaboration in ICLHE and EMI, Université de Mons (UMONS), Belgium, 15-16 October 2020.
 • Co-convenor and co-producer of ICLHE Online Webinar Series:Inbar-Lourie, O. Tel-Aviv University,  Assessment in integrated content language (ICL) programs in multilingual universities: Making the match, 10 September 2020; Marthouret, T. & Pagèze, J., Université Bordeaux, EQUiiPing teachers for language in the international classroom. 22 April 2020; Struder, P. Professor of Applied Linguistics at ZHAW, Switzerland & Smit, U., Professor of English Linguistics at the University of Vienna, Austria, Developing professional support and assessment programmes for English-medium curricula in Higher Education. 18 November 2021.
 • American Association of Applied Linguistics (AAAL) Annual Conference. Atlanta, Georgia, USA. 09-12 March 2019.
 • Reviewer and session chair: Innovation in Language Learning, Edition 12, Florence, Italy, 14-15 November 2019.
 • Reviewer and session chair: Integrating Language and Content in Higher Education (ICLHE) 2019 Multilingualism and multimodality in Higher Education. Universitat Jaume, Castellón, Spain, 15-18 October 2019.
 • Scientific Committee Member/Reviewer: American Association of Applied Linguistics (AAAL) Annual Conference. Atlanta, Georgia, USA. 09-12 March 2019.
 • Conference Director/Chair: An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Deiseanna agus Dea-chleachtais? / The Second All-Ireland Research Conference on Immersion Education – Immersion Education: Opportunities and Best Practices. Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland. 18-19 May 2018.
 • Member of the Organisation Committee / Reviewer: Teacher Education Policy in Europe Conference (TEPE), Education for All: Issues for Teacher Education. Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland. 18-25 May 2017.
 • Executive Committee Member: Erasmus + Programme for International Credit Mobility 2016-2018 Research and Training Seminar, ‘Language and Linguistics: International Perspectives’ Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland. 18-25 May 2017.
 • Conference Director/Chair: An Chéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas – An Tumoideachas: Bua nó Dua? / The Inaugural All-Ireland Research Conference on Immersion Education – Immersion Education: A Challenge or an Opportunity. Mary Immaculate College, University of Limerick, Ireland. 15-16 May 2015.
 • Scientific Committee Member/Reviewer: XVI International Congress of the Spanish Society of Teaching Language and Literature, The Learning of Languages and Literatures in a context of Plurilingual Education. Universidad de Alicante,
Facultad de Educación, Alicante, Spain, 10-12 December 2015.
 • Reviewer: The IAFOR International Conference on Language Learning, Education, Power and Empowerment: Developing Transnational Spaces, Crowne Plaza Dubai Festival City, Dubai, United Arab Emirates, 8-10 March 2015

Other Mentoring Activities

 • Hosted visiting scholar, Dr Lin Zhang, School of Foreign Languages at East China Normal University, Shanghai, China. June 12-20 2019.
 • Hosted visiting scholar, Professor Meiling Hao, Beijing Language and Culture University, Beijing, China. June 12-20 2019.


Teaching Activities

Recent Postgraduates

 Graduation YearStudent NameInstitutionDegree TypeThesis Title
2023Sarah Ní Dhuinnín Mary Immaculate College of EducationPHDAn teagasc ábharbhunaithe trí mheán na mionteanga: Iniúchadh criticiúil ar chreidiúintí, tuiscintí agus cleachtais an mhúinteora eacnamaíochta baile san iar-bhunscoil Ghaeltachta (PhD san Oideachas Lán-Ghaeilge)
2021Gontijo Cardoso, R. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.E-leadership in educational environments: case study in online experience of a basic education school in Brazil. (Master of Education in Mentoring and Educational Leadership - International)
2021Ní Dhonnchadha, C. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Céard iad na cúinsí inspreagtha a bhain le cinneadh mhic léinn tabhairt faoin mBaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge? (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta)
2021Uí Shuibhne, M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Foghlaim na matamaitice sa Ghaelcholáiste DEIS: Gnóthachtáil, meonta agus dearcthaí (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta)
2021Fahey, P. Mary Immaculate College of EducationPHDCLIL to support teacher language awareness in the Irish language in English-medium primary schools: An analysis of the impact on second language teaching and learning competency. (PhD in Education)
2021Chang, X. Mary Immaculate College of EducationPHDWord-formation rules of Chinese synonymous morphemes and their application in second language teaching. (PhD in Second Language Acquisition, Center for Studies of Chinese as a Second Language, Beijing Language and Culture University, China)
2021Weiqing, S. Mary Immaculate College of EducationPHDUsing eye movements in text reading to identify reading comprehension: Evidence from Chinese pupils. (PhD in Second Language Acquisition, Center for Studies of Chinese as a Second Language, Beijing Language and Culture University, China)
2021Uí Mhurchú, A. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Éifeacht an chúltionchair: Iniúchadh ar an tionchar a bhíonn ag critéir mheasúnaithe le béim chomhuaineach ar ábhar agus ar theanga ar ghnóthachtáil agus ar mheon aigne scoláirí i rang staire na chéad bhliana (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta)
2021Aguilar Martínez, M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Early childhood teacher educators and remote teaching in Ireland and Mexico: A pandemic experience (Master of Education in Mentoring and Educational Leadership -International).
2020Barry, I Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Core beliefs versus societal expectations: The dissonant perceptions of parents on LGBT+ Matters and LGBT+ teachers (M Ed in Educational Leadership and Management).
2020Ní Chathasaigh, C. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Ról agus freagracht an mhúinteora ábhair sa Ghaelcholáiste maidir le cruinnúsáid na Gaeilge i measc scoláirí a chothú: Creidiúintí, dúshláin agus cleachtais (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta).
2020Ní Raghaill, E. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Riail na Gaeilge – Ó pholasaí go cleachtas: Iniúchadh ar pholasaithe, ar dhearcthaí agus ar eispéiris cheannairí scoile in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den ghaeltacht (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta).
2020Ní Ghráinne, M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Sintéis chun scafaill: Léirbhreithniú comhtháite ar chomhtháthú an ábhair agus na teanga sa tumoideachas (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta).
2019Ní Fhiobhra, A. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Iniúchadh ar bhonn eolais an mhúinteora tumoideachais i ngaelscoileanna in Éirinn (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge).
2019Ó Treasaigh, D. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Conas a théann an teicneolaíocht faisnéise cumarsáide (TFC), agus go háirithe, eolas oideolaíochta teicneolaíochta (TPACK) i bhfeidhm ar inniúlacht an mhúinteora tumoideachais (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge).
2019Ní Rua, H. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Cleachtas reatha sna hardranganna i scoileanna lán-Ghaeilge maidir le húsáid na Gaeilge lasmuigh den seomra ranga (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge).
2018O' Reilly, M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Examining adult learner and lecturer perspectives and experiences using Audience Response Systems (clickers) in higher education. (MEd in Educational Leadership and Management).
2018Finnegan, M Mary Immaculate College of EducationM.Ed.What are principals’ experiences and perspectives of School Self-Evaluation as a means of developing effective school practices? (M Ed in Educational Leadership and Management).
2018Hughes, A.M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teangacha i suíomhanna T2. (Professional Master of Education).
2018Ní Chonghaile, Á Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An bhfuil suíomhanna ilghrád chomh héifeachtach is a cheaptar? (Professional Master of Education).
2018Hill, A. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An dátheangachas: Iniúchadh ar na deiseanna agus ar na dúshláin i ngaelscoileanna. (Professional Master of Education).
2018Varley, N. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Iniúchadh ar fhorbairt iomlánaíoch na naíonán dátheangach ag aistriú ó Naíonraí go Gaelscoileanna. (Professional Master of Education).
2018Ó Meachair, D. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Soláthar a dhéanamh d’éagsúlacht teangeolaíochta i measc daltaí sna hardranganna i scoil Ghaeltachta. (Professional Master of Education).
2018Ní Ghiobúin, C. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Ag foghlaim Gaeilge mar an dara teanga i rang naíonán sa Ghaeltacht. (Professional Master of Education).
2017Murphy, J. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An exploration of Irish language teachers’ beliefs about the role and function of English in their classrooms. (Professional Master of Education).
2017Ní Dhúill, S. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An chaoi ina gcuireann múinteoirí sna hardranganna i ngaelscoil feasacht teanga na bpáistí chun cinn. (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge).
2017Nic Réamoinn, E. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Conas mar a théann múinteoirí ábhair na ngaelcholáistí i mbun forbairt teanga. (An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge).
2017Bradfield, L. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.How and why do senior class primary school teachers in Ireland implement and/or adjust particular practices or classroom pedagogies for the needs of English as Additional Language (EAL) pupils? (Professional Master of Education).
2017Calvey, R. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.From a teacher’s perspective, how does a multi-grade classroom environment develop the independent learning skills of the child? (Professional Master of Education).
2017Carroll, R. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Teachers’ understandings of intercultural education and its implementation in the senior classes of Irish primary schools. (Professional Master of Education).
2017Flannery, J. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An cleachtas a úsáideann múinteoirí na naíonán chun an Ghaeilge a mhúineadh sa seomra ranga i gomhthéacsanna oideachais éagsúla. (Professional Master of Education).
2017Ouzbara, A. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Imscrúdú ar na straitéisí agus tuairimí atá ag múinteoirí chun an Ghaeilge a fhorbairt lasmuigh de cheacht na Gaeilge sa bhunscoil lán-Bhéarla? (Professional Master of Education).
2017Walsh, L. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.How do teachers understand their practices of the teaching of English in senior infant classes in Irish-medium schools? (Professional Master of Education).
2016Devane, A. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An teanga shóisialta i dtimpeallacht na scoile: Dearcthaí agus cleachtais mhúinteoirí an tumoideachais. (Professional Master of Education).
2016Flynn, S. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.A critical examination of teachers’ perspectives on teaching Irish in an infant total immersion classroom. (Professional Master of Education).
2016Kinnerk, D. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Empowering teachers to utilize their expertise for the enhancement of teaching and learning in Primary Education: Principals’ perspectives. (Master of Education).
2016Liston, F. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Qualitative inquiry into the extent to which induction programmes, in particular the current pilot induction programme in Ireland, Droichead, contribute to the development of teacher identity in Newly Qualified Teachers (NQTs). (Master of Education).
2016O' Donovan, J. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An luath-thumoideachas i ranganna na naíonán i ngaelscoileanna na h’Éireann: Peirspictíochtaí an mhúinteora. (Professional Master of Education).
2016McDonnell, S. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Irish-medium education: A critical examination of teachers’ perspectives on employment choice. (Professional Master of Education).
2016Moran, J. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An exploration of the most effective methodologies for teaching Irish in infant classes in the English-medium mainstream classroom: Teachers’ perspectives. (Professional Master of Education).
2016Robinson, J. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.CLIL in upper-secondary school: A case study from northern Italy. (MA in Applied Linguistics).
2015Uí Chonghaile, M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.An tábhacht a bhaineann le hionchur teanga an mhúinteora i dteagasc na Gaeilge: Imscrúdú criticiúil ar thuiscintí agus ar chleachtais mhúinteoirí sna hardranganna i scoileanna príomhshrutha Béarla. (An M. Oid. San Oideachas Lán-Ghaeilge).
2015Ní Aogáin, S. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Beatha teanga í a labhairt … ach í a labhairt go cruinn: An teagasc foirm‐Dhírithe sna hardranganna i gcomhthéasc an tumoideachais. (An M. Oid. San Oideachas Lán-Ghaeilge).
2015Ní Raghallaigh, A. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Ag comhaireamh go cruinn: An tionchar atá ag an teagasc foirm-dhírithe ar úsáid na mbunuimhreacha sna meánranganna sa ghaelscoil. (An M. Oid. San Oideachas Lán-Ghaeilge).
2015Uí Thuathail, L. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Teaching principals’ perspectives on leading teaching and learning in primary schools in the Republic of Ireland: A critical examination. (Master of Education)
2014Herlihy, M. Mary Immaculate College of EducationM.Ed.Cad é an scéal? A cross-sectoral exploration of teacher target language use and first language choices in the teaching of Irish. (Master of Education)

Research Information

Internal Collaborators

 NameInstituteCountry
Dr Niamh Dennehy University College CorkIRELAND

External Collaborators

 NameOrganisation / InstituteCountry
Dr Ingeborg Birnie Strathclyde University, Glasgow,SCOTLAND
Dr Susan Ballinger McGill UniversityCANADA
Professor David Lasagabaster University of the Basque Country (UPV/EHU)SPAIN
Kananinohea Maka'imoku University of Hawaiʻi at HiloU.S.A.
Professor Muiris Ó Laoire Munster Technological University, Tralee CampusIRELAND
Professor Laurent Cammarata Campus Saint-Jean, University of AlbertaCANADA
Professor Diane J. Tedick University of MinnesotaU.S.A.
Dr Gabrielle Nig Uidhir St Marys University College, BelfastIRELAND
Dr Aisling Leavy Mary Immaculate College, LimerickIRELAND
Dr Cornelia Connolly National University of Ireland, GalwayIRELAND
Dr Jennifer Valcke Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, StockholmSWEDEN
Dr Emma O' Brien Mary Immaculate College, LimerickIRELAND
Dr Karen Ní Chlochasaigh Mary Immaculate College, LimerickIRELAND
Dr Máiréad Hourigan Mary Immaculate College, LimerickIRELAND

Contact details

Search profiles by name

Search profiles by topic

School of Education

Scoil an Oideachais

Leeholme, O'Donovan's Road, Cork, Ireland

Top